**** GOLYGU MAI 2024: Nid yw’r isod mor berthnasol bellach â phan oeddem ynghanol y pandemig, ond os hoffech i ni ddilyn unrhyw un o’r isod pan fyddwn yn ymweld â’ch eiddo, rhowch wybod i ni a byddwn yn hapus i gwneud hynny. ****

Pan oedd Covid-19 yn rhemp ym mhob rhan o’r DU, roedd cadw ein gilydd yn ddiogel yn hollbwysig i ni ac roedd gennym y polisïau a’r gweithdrefnau isod yn eu lle, wrth ddilyn y Lywodraeth Cymru canllawiau drwyddi draw fel ein bod yn gwybod y gallem gadw pawb mor ddiogel ag y gallem yn ystod y pandemig. Tra bod pethau bellach yn hawlio i lawr ac yn dychwelyd i ryw fath o normalrwydd, rydym wedi cadw’r dudalen hon, a’i harweiniad yn fyw ar ein gwefan fel pe bai unrhyw un yn dymuno i ni ddilyn y rhain eto, gallant fod yn dawel eu meddwl y gwnawn. Gofynnwch i ni ddilyn ein “Gweldiadau Covid-19 a Pholisïau a Gweithdrefnau Arfarnu’r Farchnad” pan fyddwn yn ymweld â’ch cartref.

CYN GWYLIADAU A GWERTHUSIADAU MARCHNAD (PRISIADAU)

 • Byddwn yn ffonio perchnogion eiddo ac yn gofyn a oes gennych unrhyw symptomau neu wedi cael eich cynghori gan Tracio ac Olhrain y GIG i hunan-ynysu, cyn trefnu unrhyw apwyntiadau.
 • Ar apwyntiadau, rhaid i bob plaid gadw pellter corfforol 2 fetr, yn unol â rheolau pellhau cymdeithasol y llywodraeth.
 • Ni allwn gludo unrhyw ddarpar brynwyr i wyliadau. Mae hyn yn wir yng nghanol y pandemig hwn ac mewn amseroedd arferol, felly mae angen i chi sicrhau y gallwch deithio i weld ein heiddo.
 • Rhaid i bob parti fynd i wyliadau neu brisiadau gyda PPE priodol (ee glanweithydd dwylo, masgiau wyneb, a menig) ac mae angen i chi ddod â'ch rhai eich hun gan nad ydym yn cyflenwi'r rhain i chi. Sylwch, bydd methu â chael PPE priodol yn arwain at ganslo'r apwyntiad.
 • Os bydd un neu fwy o bartïon yn mynd yn sâl gyda Covid-19 ac mae hyn yn achosi gohirio gwerthiant, byddwn yn gweithio gyda'r holl bartïon, gwerthwyr tai yn y gadwyn (os yw'n berthnasol), a chyfreithwyr i drefnu dyddiad symud newydd.

Yn ystod Gwyliadau a Phrisiadau

 • Bydd yr holl wyliadau a Gwerthusiadau Marchnad trwy apwyntiad yn unig.
 • Cyn i'r gwylio neu'r prisio ddigwydd, gofynnwn i chi ein ffonio neu anfon e-bost atom i gadarnhau eich bod yn dal i fod yn rhydd o symptomau covid-19, yn unol â phan wnaed yr apwyntiad. 
 • Dylai perchnogion tai agor pob drws mewnol cyn yr apwyntiad ac, os ydych chi eisiau, gallwch hefyd agor ffenestri i gadw aer i lifo trwy'r eiddo.
 • Dylai perchnogion tai adael yr eiddo wrth wrth i wyliadau ddigwydd er mwyn sicrhau cyn lleied o gyswllt â phosib â phobl nad ydyn nhw yn swigen eu cartref.
 • Ar ôl i'r gwylio neu'r prisiad ddod i ben, dylai perchennog y tŷ sychu arwynebau, dolenni drysau, switshis golau, ac ati gyda chynhyrchion glanhau gwrthfacterol.
 • Rhaid i bob parti gynnal pellter corfforol o, o leiaf, 2 fetr.
 • Ni, y gwerthwyr tai, fydd y cyntaf i fynd i mewn i eiddo a'r olaf i adael.
 • Bydd nifer y darpar brynwyr a ganiateir ar wyliadwriaeth yn cael ei gyfyngu i ddau berson, er mwyn gallu ymarfer pellter corfforol. Dim ond y rhai yn eu cartref agosaf ddylai fynychu a phe baech yn cyrraedd gyda'ch plant, byddwn yn gofyn i'r plant aros yn y car ac un oedolyn yn gweld ar y tro.
 • Efallai y byddwn yn gofyn i chi dynnu'ch esgidiau wrth fynd i mewn i eiddo, os gwnawn ni byddwn yn gofyn i chi lanweithio'ch dwylo ar ôl i chi wneud hyn.
 • Byddwn yn gofyn ichi beidio â chyffwrdd ag unrhyw arwynebau, dolenni drysau neu gwpwrdd, switshis golau, ac ati tra yn yr eiddo.
 • Bydd yr holl allweddi yn cael eu glanweithio cyn ac ar ôl eu defnyddio.

TRACIO AC OLRHAIN Y GIG

Pe bai angen, byddwn yn rhannu eich manylion â thimau Trac a Olrhain y GIG.
I gael mwy o wybodaeth am Track and Trace ewch i - http://www.wales.nhs.uk/testtraceandprotectprivacydataprotectioninformation.