Dewch o hyd i'ch cartref newydd


Gwerthu eich Eiddo

Gofyn am Werthusiad Marchnad Rydd

EICH ARBENIGWYR EIDDO LLEOL

Rydym yn arddull newydd o Asiantaeth Ystadau sy'n cynnig cymysgedd o asiantau lleol traddodiadol ac asiantau ar-lein hybrid ac rydym yn credu y byddwn yn cynnig y gorau o'r ddau fyd i chi.

Trwy ddod â'n profiad o'r sector Asiantaeth Ystadau traddodiadol, ein nod yw cynnig gwasanaeth mwy hyblyg ar gyfer y byd yr ydym bellach yn byw ynddo sy’n newid yn barhaus

Gwerthu'ch cartref gyda ni

Ar ôl gweithio fel gwerthwyr tai yn ardal Gorllewin Cymru ers dros 25 mlynedd rhwng y ddwy ohonom, rydym yn deall pa mor bwysig yw gwybod bod eich eiddo yng ngofal pobl sy'n onest ac yn hawdd mynd atynt. Mae gennym wybodaeth a pherthnasoedd lleol o'r radd flaenaf, a byddwn yno i'ch helpu chi i’ch helpu a’ch tywys chi trwy bob cam o’r symud.

Darganfyddwch ein heiddo a ychwanegwyd yn fwyaf diweddar

Gweld yr holl Eiddo

Ein Stori - Eiddo bae Aberteifi

Pwy Ydym Ni

Mae Tania Dutnell a Helen Worrall yn falch o'ch croesawu i Eiddo Bae Aberteifi. Mae gennym gyfoeth o wybodaeth am werthu eiddo yn yr ardal hon ac rydym yma i'ch helpu ar hyd eich taith.

Credwn fod gonestrwydd, uniondeb, tosturi a dealltwriaeth o anghenion pobl yn bethau na ddylid byth mo’u peryglu ac rydym yn frwydfrydig dros y gwaith a wnawn ac rydym wedi bod yn falch erioed o ymarfer pob un o’r uchod, ni waeth beth.

Dysgu mwy

Y ARDALOEDD yr ydym yn eu Cwmpasu

Rydym yn gyffrous iawn ein bod yn sefydlu asiantaeth ystad newydd sbon yn ein cynefin syfrdanol yng Ngorllewin Cymru, byddwn yn ymestyn ardaloedd o Aberaeron yng nghanol Ceredigion, gan ddilyn llinell yr arfordir i lawr i Ddinas Cross, ychydig islaw Trefdraeth yn Sir Benfro. O dref brifysgol Llambed i lawr i Grymych ac ym mhobman arall rhwng y lleoliadau hynny, gan gynnwys trefi marchnad poblogaidd iawn Aberteifi a Castellnewydd Emlyn. I ofyn am Werthusiad Marchnad am ddim, heb rwymedigaeth, naill ai'n bersonol neu ar lein, os gwelwch yn dda cysylltwch â ni yma

Darganfyddwch fwy o leoedd ym Mae Ceredigion

Beth arall y gallwn ei wneud i chi?

Rydyn ni yma i helpu gwerthwyr a phrynwyr ac rydym wedi ymuno â chyfreithwyr lleol, syrfewyr, cynghorwyr morgeisi ac aseswyr EPC i ddod â chynnyrch lleol iawn i chi sy'n golygu y bydd y cyngor, y gwasanaethau a'r arweiniad a roddir i chi yn ymarferol ac yn ystyriol o’r ardal yr ydym mor hoff ohoni.

Credwn, trwy gadw pethau'n lleol, bydd hyn nid yn unig yn cynnig y gwasanaeth gorau i chi, ond bydd hefyd yn helpu i roi yn ôl i'r ardal a'r gymuned yr ydym yn teimlo mor angerddol amdani.

Dysgu mwy

Ein gwasanaethau - eiddo bae Aberteifi

Ein blog

Darllen mwy