Dewch o hyd i'ch cartref newydd


Gwerthu eich Eiddo

Gofyn am Werthusiad Marchnad Rydd

EICH ARBENIGWYR EIDDO LLEOL

YN CWMPASU DE CEREDIGION, GOGLEDD SIR BENFRO A GORLLEWIN SIR GAERFYRDDIN

Rydym yn Asiant Tai Annibynnol, yn cynnig cymysgedd o wasanaethau traddodiadol a hybrid yn ardal Bae Ceredigion yng Ngorllewin Cymru a’r cyffiniau a chredwn ein bod yn cynnig y gorau oll o’r ddau fyd hyn i’n cwsmeriaid.

Trwy ddod â'n profiad o'r sector Asiantaeth Ystadau traddodiadol, a bod ar agor 7 diwrnod yr wythnos, rydyn ni'n cynnig gwasanaeth mwy hyblyg ar gyfer y byd yr ydym bellach yn byw ynddo sy’n newid yn barhaus.

ARDALOEDD YR YDYM YN EU CWMPASU

Rydym yn gwerthu pob math o eiddo, tir a mân-ddaliadau ar draws y rhan fwyaf o Orllewin Cymru. Y prif ardaloedd yr ydym yn eu cwmpasu yw Aberaeron yng nghanolbarth Ceredigion i dref prifysgol Llanbedr Pont Steffan; gan ddilyn yr arfordir o Aberaeron awn i lawr cyn belled â Dinas Cross, ychydig islaw Trefdraeth yn Sir Benfro a theithio ar draws i Grymych, ar odre Mynyddoedd y Preseli, ac i bob man arall rhwng y lleoliadau hynny, gan gynnwys trefi marchnad hynod boblogaidd Aberteifi. a Chastellnewydd Emlyn. Fodd bynnag, os ydych ychydig y tu allan i unrhyw un o'r ardaloedd hyn, rhowch alwad i ni i weld a allwn eich helpu. I ofyn am Arfarniad o'r Farchnad am ddim, heb rwymedigaeth, naill ai'n bersonol neu'n rhithiol, os gwelwch yn dda cysylltwch â ni yma os gwelwch yn dda.

PAM GWERTHU EICH CARTREF GYDA NI

Rydym wedi gweithio fel gwerthwyr tai yn ardal Gorllewin Cymru ers dros 27 mlynedd, wedi cyfuno, ac yn deall pa mor bwysig yw gwybod bod eich eiddo yng ngofal pobl sy'n onest ac yn hawdd mynd atynt. Mae gennym wybodaeth a pherthnasoedd lleol o'r radd flaenaf, a byddwn yno i'ch helpu chi i'ch tywys gyda'ch symud, bob cam o'r ffordd.

Ein heiddo a ychwanegwyd yn fwyaf diweddar

Gweld yr holl Eiddo

Ein Stori - Eiddo bae Aberteifi

Pwy Ydym Ni

Mae Tania Dutnell a Helen Worrall yn falch o’ch croesawu i Cardigan Bay Properties. Mae gennym gyfoeth o wybodaeth am werthu eiddo yn yr ardal hon ac rydym yma i'ch helpu ar hyd eich taith.

Credwn fod gonestrwydd, uniondeb, sensitifrwydd a dealltwriaeth o anghenion pobl yn bethau na ddylid byth mo’u peryglu ac rydym yn frwydfrydig dros y gwaith a wnawn ac rydym wedi bod yn falch erioed o ymarfer pob un o’r uchod, ni waeth beth.

Dysgu mwy

DARPARU EIN CANLLAWIAU LLEOLIAD

Rydyn ni'n byw mewn rhan syfrdanol o Gymru, ac yn wir y Deyrnas Unedig, isod mae canllawiau rydyn ni wedi'u llunio i'ch galluogi chi i weld popeth sydd gan ein pentrefi a'n trefi rhyfeddol i'w gynnig:

Darganfyddwch fwy o leoedd ym Mae Ceredigion

Beth arall y gallwn ei wneud i chi?

Rydyn ni yma i helpu gwerthwyr a phrynwyr ac rydym wedi ymuno â chyfreithwyr lleol, syrfewyr, cynghorwyr morgeisi ac aseswyr EPC i ddod â chynnyrch lleol iawn i chi sy'n golygu y bydd y cyngor, y gwasanaethau a'r arweiniad a roddir i chi yn ymarferol ac yn ystyriol o’r ardal yr ydym mor hoff ohoni.

Credwn, trwy gadw pethau'n lleol, bydd hyn nid yn unig yn cynnig y gwasanaeth gorau i chi, ond bydd hefyd yn helpu i roi yn ôl i'r ardal a'r gymuned yr ydym yn teimlo mor angerddol amdani.

Dysgu mwy

Ein gwasanaethau - eiddo bae Aberteifi

Ein blog

Darllen mwy