Rydyn ni’n credu mewn cadw pethau mor lleol â phosib a rhoi yn ôl i’n cymuned. O'r herwydd, rydym yn gweithio ochr yn ochr â chymaint o gyflenwyr lleol ag y gallwn i ddod â chynnyrch i chi sy'n golygu y bydd y cyngor, y gwasanaethau a'r arweiniad a gynigir i chi yn ymarferol ac yn gefnogol i'r ardal.

Efallai na fydd hyn bob amser yn bosibl a lle mae angen i ni weithio gyda chyflenwyr o'r tu allan i'n hardal, gallwch fod yn dawel eich meddwl mai am y rhesymau gorau oll y byddwn yn dod â'r gwasanaeth a'r cynnyrch gorau posibl i'n holl gleientiaid.

Cyfreithwyr:

Rydym wedi dewis peidio â gweithio gyda chanolfannau trawsgludo mawr di-wyneb, gyda chanolfannau galwadau enfawr, lle byddwch yn cael eich trosglwyddo mewn cylchoedd. Yn lle hynny, lle bo modd, rydym yn gweithio’n agos gyda chyfreithwyr lleol a fydd yn golygu eich bod yn adnabod eich cyfreithwyr yn bersonol.

Mae’r cyfreithwyr rydym wedi dewis gweithio gyda nhw wedi’u lleoli o Aberteifi a Chastell Newydd Emlyn a byddant yn cynnig gwasanaeth personol, proffesiynol iawn i chi. Maent yn gweithio'n agos gyda ni sy'n sicrhau bod trafodion gwerthu llyfn yn digwydd.

Byddem yn awgrymu, hyd yn oed os nad ydych yn dod o'r ardal hon, eich bod yn defnyddio cyfreithiwr lleol gan ei fod yn adnabod yr ardal yn dda ac yn y sefyllfa orau i ofyn y cwestiynau cywir. Gall hyn arbed cymaint o amser a chadw gwerthiannau i symud yn esmwyth i'w cwblhau.

Nid yw Byth yn Rhy Gynt i Gael Ei Drefnu:  Mae ystadegau’n dangos bod cael cyfreithiwr yn ei le yn y camau cynnar, cyn dod o hyd i brynwr, a gofyn iddynt eich cael chi a’ch eiddo “Wedi'i Baratoi'n Gyfreithiol” yn gallu arbed cymaint â 2/3 wythnos yn y broses gyfreithiol, unwaith y bydd yn brynwr is dod o hyd.

Byddant yn paratoi'r contract drafft, yn gwirio'r gweithredoedd teitl a bod yr eiddo wedi'i gofrestru ac yn gwneud eich gwiriadau ID ac ati, sy'n llawer haws i'w wneud pan fydd gennych yr amser fel bod y contract drafft yn gallu mynd allan unwaith y ceir prynwr. i'w cyfreithwyr o fewn ychydig ddyddiau, yn hytrach nag wythnosau.

Gyda'r farchnad eiddo sy'n newid yn barhaus, mae'n well cadw'r broses drawsgludo gwerthiant mor fyr a melys â phosibl, felly mae unrhyw beth a all helpu gyda hynny yn beth da.

Cyngor Ariannol a Morgais:

Mae gweithio gyda chynghorydd morgeisi lleol, sydd â mynediad at y rhan fwyaf o gynhyrchion y farchnad, yn golygu y gallant gynnig y cyngor gorau oll i'n cleientiaid o ran cyllid. Mae cynnig cyfran enfawr o gynnyrch morgais ar y farchnad yn golygu y byddwch ar flaen y gad o ran y cynigion gorau sydd ar gael ar hyn o bryd. Siaradwch â ni os oes angen morgais arnoch a byddwn yn gofyn i'r tîm eich ffonio i drafod ymhellach.

A pheidiwch â digalonni - os yw benthyciwr prif ffrwd wedi dweud na, efallai am resymau fel eich oedran neu'ch sefyllfa ariannol, trafodwch hyn gyda ni a byddwn yn gofyn i'n cynghorwyr eich ffonio i weld beth sy'n bosibl. Rydyn ni'n hoffi edrych ar yr holl opsiynau cyn rhoi'r gorau iddi yn llwyr!

Syrfewyr:

Mae syrfewyr lleol yn bwysig iawn gan eu bod yn gwybod am osodiad y tir lleol. Mae hwn yn fusnes teuluol sy’n gweithredu yng Ngheredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin sy’n cynnig Adroddiadau Prynwyr Cartrefi ac Arolygon Adeiladau o safon uchel.

Wedi’i gynhyrchu gan syrfewyr eiddo preswyl achrededig llawn, mae’n adroddiad di-jargon sy’n rhoi cyfrif clir i’r prynwr o gyflwr yr eiddo ac yn defnyddio canllaw ardrethu 1,2,3 syml i’w ddeall. Mae hyn yn gwneud yr adroddiad yn hawdd ei ddeall ac yn amlinellu unrhyw risgiau neu wariant annisgwyl a allai godi.

EPC - Tystysgrif Perfformiad Ynni:

Rydym yn gweithio gydag aseswr lleol i gynnig Tystysgrifau Perfformiad Ynni o ansawdd uchel ar eu heiddo cyn marchnata.
Os ydych chi'n gwerthu'ch eiddo, boed yn breswyl neu'n fasnachol, bydd angen tystysgrif perfformiad ynni (EPC) arnoch yn ôl y gyfraith, sy'n cadarnhau pa mor ynni-effeithlon yw'ch eiddo.

Mae’r adroddiad hwn hefyd yn dangos argymhellion ar sut i wneud eich cartref yn fwy ynni-effeithlon ac mae hefyd yn dangos costau amcangyfrifedig ar gyfer gweithredu’r newidiadau a’r arbedion posibl y gellid eu gwneud.
Os ydych chi'n berchen ar eiddo rhent neu'n gwerthu eiddo rhent, mae'n gyfraith bellach bod gan bob eiddo rhent EPC o lefel E neu'n uwch.

Arwerthiannau:

Rydym wedi partneru gyda Town & Country i gynnig gwasanaeth gwerthu arwerthiant i'n cleientiaid. Mae nifer cynyddol o bobl yn dewis gwerthu eu heiddo yn gyflym ac yn hawdd trwy arwerthiant.

Rydym yn gwerthu pob math o eiddo yn amrywio o dai, fflatiau, byngalos, bythynnod, tir, eiddo masnachol a mwy!

Gall y dull gwerthu traddodiadol fod yn ansicr ac yn cymryd llawer o amser i brynwyr a gwerthwyr. Mae ein model arwerthiant yn sicrhau bod trafodion eiddo yn gyflym ac yn ddiogel. – i ddarganfod mwy ewch i'n safle ocsiwn pwrpasol yma am ragor o wybodaeth.

Profiant:

Rydym yn cynnig gwerthusiad marchnad rhad ac am ddim at ddibenion Profiant, os byddwch yn y sefyllfa anffodus lle bydd angen y gwasanaeth hwn arnoch. Dywedwch wrthym pan fyddwch yn cysylltu â ni eich bod angen “prisiad marchnad agored at ddibenion profiant” a byddwn yn hapus i helpu i gael gwerth marchnad agored yr eiddo y bydd ei angen arnoch i ddechrau ffeilio gyda CThEM.

Nid oes tâl am y gwasanaeth hwn. Os gwelwch yn dda Cysylltu â ni neu ffoniwch ni ar 01239 562 500 i drafod hyn ymhellach.

Asiantaeth Rhentu:

Rydym yn gweithio'n agos gydag asiantau gosod lleol tymor hir, felly os ydych yn bwriadu prynu eiddo am resymau prynu-i-osod yna siaradwch â ni a byddwn yn hapus i'ch rhoi mewn cysylltiad â nhw pwy fydd yn y sefyllfa orau i wneud hynny. cynnig y cyngor gorau i chi ar ychwanegu at neu ddechrau eich portffolio gosod.

GOSOD LLETY GWYLIAU:

Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda chwmni gosod gwyliau lleol mawr sy'n gweithredu ychydig filltiroedd i ffwrdd o'n swyddfa. Mae ganddyn nhw amrywiaeth eang o eiddo ar osod gwyliau ar eu llyfrau ac maen nhw ar gael i gynnig y cyngor gorau i chi ar eich buddsoddiad. Maen nhw hefyd yn gallu paratoi gwybodaeth ariannol i helpu gyda cheisiadau morgais. Siaradwch â ni os hoffech drafod hyn ymhellach.

Ffotograffiaeth Broffesiynol:

Mae ein lluniau yn wych, ac rydym wrth ein bodd yn eu tynnu, fodd bynnag, mae yna adegau pan fydd gweithiwr proffesiynol yn unig yn gwneud hynny. Os oes gennych chi eiddo arbennig o unigryw neu un gyda'r golygfeydd mwyaf syfrdanol (a bod digon ohonyn nhw yng Ngorllewin Cymru) yna efallai y byddwch chi'n elwa o'r rhywbeth bach arbennig yna. Gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â’n ffotograffydd proffesiynol a fydd yn hapus i drafod opsiynau a threfnu popeth gyda chi, gan gynnwys lluniau drôn o’r awyr (*mae ffi ychwanegol am y gwasanaeth hwn).