Os oes un peth a ddysgodd 2020 i ni, dyna oedd bod yr amseroedd yn newid ac mewn rhai achosion gall y newid hwnnw fod er gwell. Roedd gwneud busnes yn 2020, y ffordd draddodiadol, yn heriol iawn a bod yn greadigol gyda’r ffordd yr oeddem yn gweithio oedd yr allwedd i oroesi’r flwyddyn ddigynsail honno.

Gan gymryd naid i’r anhysbys a bod yn greadigol gyda model busnes traddodiadol yn 2021, fe wnaethom gychwyn ar drefn newydd uchelgeisiol ar gyfer asiantaethau tai. 

Gyda'r rheolau newydd a orfodir gan y pandemig, fe wnaethom ddysgu'n gyflym iawn y gellir gwneud y rhan fwyaf o'n busnes ar-lein. Roedd cyfarfodydd wyneb yn wyneb, er eu bod yn hyfryd, wedi'u cyfyngu i fusnes hanfodol yn unig, megis gwylio a phrisiadau. Gellid gwneud popeth arall trwy wefannau, fideo-gynadledda, galwadau ffôn neu e-bost.

Roedd hyn yn golygu, wrth sefydlu ein busnes, ein bod yn gwybod nad oedd angen swyddfa stryd fawr, yn lle hynny, gallem weithio o’n swyddfa gartref, a dal i ddarparu’r gwasanaeth o ansawdd uchel y mae pobl yn ei ddisgwyl gan weithwyr proffesiynol. 

Mae manteision rhedeg Asiantaeth Tai gyda’r egwyddorion gweithredu hyn yn niferus:

  • Drwy weithio o'n swyddfa gartref mae gennym fwy o amser ar gael a gallwn ganolbwyntio mwy o'n hamser ar y pethau sy'n bwysig.
  •  Gyda llai o amser teithio, mae hyn yn syth yn golygu gostyngiad yn ein hôl troed carbon, ystyriaeth hanfodol arall i unrhyw fusnes wrth symud ymlaen.
  •  Bydd y model gweithio o gartref newydd yr ydym wedi’i fabwysiadu yn arbed arian ar orbenion traddodiadol sy’n gysylltiedig â chael safleoedd sefydlog, sydd unwaith eto yn helpu i leihau ein hôl troed carbon.
  • Mae peidio â chael swyddfa fawr ar y stryd fawr hefyd yn golygu llai o ddefnydd o ynni a chyfleustodau; eto, gan gadw ein busnes yn gyfeillgar i'r amgylchedd.

Rydym yn gweithredu o'n swyddfa gartref a byddwn yn dod atoch chi, yn hytrach na disgwyl i chi deithio atom ni. Teimlwn mai dyma'r ffordd orau a mwyaf effeithlon o weithredu yn ein hamgylchedd presennol a thu hwnt. Drwy weithio fel hyn, rydym yn diogelu ein busnes ar gyfer y dyfodol, sy'n golygu y gallwn barhau i weithio, gwerthu eich cartref a siarad â darpar brynwyr, ni waeth pa heriau a allai ddod i'n ffordd yn y dyfodol. Mae hyn hefyd yn golygu y byddwn yn cadw ein busnes yn gynaliadwy, ecogyfeillgar ac effeithlon drwy wylio ein hôl troed carbon gyda llai o deithio a biliau ynni is.