Ein Manylion Cyswllt:

Tanlen Estate Limited, yn masnachu fel Cardigan Bay Properties

Hafod Y Coed, Glynarthen, Llandysul, Ceredigion, SA44 6NX

01239 562 500 / info@cardiganbayproperties.co.uk

Mae'r polisi preifatrwydd hwn (ynghyd â'n telerau defnyddio ac unrhyw ddogfennau eraill y cyfeirir atynt ynddo) yn nodi sut y gwnaeth Tanlen Estate Limited, sy'n masnachu fel Cardigan Bay Properties, gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr o dan gwmni rhif 13142241 ac o hyn ymlaen a elwir yn Aberteifi Mae Bay Properties (“ni”) yn defnyddio ac yn amddiffyn unrhyw wybodaeth rydych chi'n ei rhoi i Cardigan Bay Properties pan fyddwch chi'n defnyddio'r wefan hon neu unrhyw un o'n gwasanaethau.

Mae Cardigan Bay Properties wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei amddiffyn. Pe byddem yn gofyn ichi ddarparu gwybodaeth benodol y gellir eich adnabod wrth ddefnyddio'r wefan hon neu ddefnyddio ein gwasanaethau, yna gallwch fod yn sicr mai dim ond yn unol â'r datganiad preifatrwydd hwn y caiff ei defnyddio.

Darllenwch y canlynol yn ofalus i ddeall ein barn a'n harferion ynglŷn â'ch data personol a sut y byddwn yn ei drin.

At ddibenion Deddf Diogelu Data 1998 (y “Ddeddf”) y rheolwr data yw Tanlen Estate Limited, Masnachu fel Cardigan Bay Properties. Efallai y byddwn yn newid y polisi hwn o bryd i'w gilydd trwy ddiweddaru'r dudalen hon. Dylech wirio'r dudalen hon o bryd i'w gilydd i sicrhau eich bod yn hapus ag unrhyw newidiadau. Mae'r polisi hwn yn weithredol o 29/01/2021, a ddiweddarwyd ddiwethaf ar 14/12/2021.

BETH RYDYM YN CASGLU A SUT RYDYM YN CASGLU

Yn dibynnu ar ba wasanaeth rydych chi'n ei ddefnyddio, gallwn ni gasglu a phrosesu'r wybodaeth ganlynol amdanoch chi:

 • Enw a theitl.
 • Gwybodaeth gyswllt gan gynnwys cyfeiriad e-bost.
 • Gwybodaeth ddemograffig fel Cod Post, dewisiadau a diddordebau.
 • Gwybodaeth arall sy'n berthnasol i brynu neu werthu eiddo.
 • Gwybodaeth rydych chi'n ei darparu trwy lenwi ffurflenni ar y safle https://cardiganbayproperties.co.uk (“Y wefan hon”). Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth a ddarparwyd ar adeg cofrestru i ddefnyddio'r wefan hon, tanysgrifio i'n gwasanaeth, postio deunydd neu ofyn am wasanaethau pellach. Efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi am wybodaeth pan fyddwch chi'n rhoi gwybod am broblem gyda'r wefan hon.
 • Os byddwch yn cysylltu â ni, efallai y byddwn yn cadw cofnod o'r ohebiaeth honno.
 • Cysylltu â ni o byrth eiddo fel Zoopla.co.uk, Rightmove.co.uk, Primelocation.co.uk
 • Cysylltwch â ni trwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube neu WhatsApp
 • Efallai y byddwn hefyd yn gofyn ichi gwblhau arolygon a ddefnyddiwn at ddibenion ymchwil, er nad oes raid ichi ymateb iddynt.
 • Manylion eich ymweliadau â'r wefan hon a'r adnoddau rydych chi'n eu cyrchu.

Sylwch - Os byddwch yn cysylltu â ni trwy lwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol, fel WhatsApp neu Facebook, er enghraifft, byddwch yn rhwym i'w Telerau Prosesu Data a Pholisïau Preifatrwydd eu hunain, sydd i'w gweld ar eu gwefannau eu hunain.

BETH RYDYM YN EI WNEUD GYDA'R WYBODAETH RYDYM YN EI ENNILL A PAM

Mae arnom angen y wybodaeth hon i ddeall eich anghenion a rhoi gwell gwasanaeth i chi, yn arbennig am y rhesymau canlynol:

 • Er mwyn sicrhau bod cynnwys o'r wefan hon yn cael ei gyflwyno yn y modd mwyaf effeithiol i chi a'ch cyfrifiadur.
 • I'ch cofrestru ar gyfer rhybuddion eiddo os ydych wedi gofyn i ni wneud hyn.
 • I'ch cofrestru fel perchennog tŷ os ydych wedi gofyn i ni wneud hyn.
 • Er mwyn caniatáu i chi gymryd rhan yn nodweddion rhyngweithiol ein gwasanaeth pan fyddwch yn dewis gwneud hynny.
 • Er mwyn rhoi gwybod i chi am newidiadau i'n gwasanaeth.
 • Er mwyn cadw cofnodion mewnol.
 • Efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth i wella ein cynnyrch a'n gwasanaethau.
 • Mae’n bosibl y byddwn o bryd i’w gilydd yn anfon e-byst hyrwyddo am gynnyrch newydd, cynigion arbennig neu wybodaeth arall y credwn y gallai fod o ddiddordeb i chi gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd gennych.

O dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), y seiliau cyfreithlon yr ydym yn dibynnu arnynt ar gyfer prosesu'r wybodaeth hon yw:
(a) Eich caniatâd. Gallwch ddileu eich caniatâd ar unrhyw adeg. Gallwch wneud hyn drwy gysylltu â ni yn info@cardiganbayproperties.co.uk / 01239 562 500
(b) Mae gennym rwymedigaeth gontractiol.
(c) Mae gennym rwymedigaeth gyfreithiol.
(ch) Mae gennym fuddiant dilys.

RHAGOLYGON MARCHNATA:

Os ydych yn bwriadu gwerthu eich eiddo ac archebu apwyntiad ar gyfer prisiad eiddo, byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth gyswllt i roi gwybodaeth i chi cyn eich apwyntiad a chyngor defnyddiol ar eich camau nesaf. Mae'r negeseuon hyn yn ddewisol ac efallai y byddwch yn dewis atal y negeseuon hyn ar unrhyw adeg gan ddefnyddio'r ddolen dad-danysgrifio a geir ar waelod yr e-byst hyn.

Os ydych yn bwriadu prynu eiddo, bydd y wybodaeth farchnata isod yn berthnasol i chi:

 • Byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth gyswllt i roi cymorth i chi yn seiliedig ar y rheswm dros eich cofrestriad, gan gynnwys rheoli gwyliadau, darparu gwybodaeth am eiddo, a gofyn am adborth ar wyliadau.
 • Efallai y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth gyswllt, gan gynnwys cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, olrhain ymddygiad ar-lein a dyddiadau gwyliadau er ein budd cyfreithlon. Mae'r prosesu hwn yn ein galluogi i wella ein gwasanaethau a darparu gwybodaeth ddefnyddiol i chi. Mae'r cyfathrebiad hwn yn ddewisol ac efallai y byddwch yn dewis atal y negeseuon hyn ar unrhyw adeg gan ddefnyddio'r opsiwn dad-danysgrifio.
 • Byddwn yn storio'ch dewisiadau ar ba sianeli y gallwn gyfathrebu â chi (ffôn, neges destun, e-bost, post) at ddibenion marchnata.
 • Byddwn yn storio eich dewisiadau ar ba fath o wybodaeth yr hoffech ei derbyn o farchnata, er enghraifft, diweddariadau ar eiddo, tueddiadau eiddo a gwybodaeth neu gynigion arbennig.

Gallwch newid eich dewisiadau marchnata ar unrhyw adeg:

 • Gan ddefnyddio’r ddolen dad-danysgrifio neu ddewisiadau e-bost ar waelod yr e-bost;
 • Ar gyfer Post Uniongyrchol: trwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion isod;
 • Ar gyfer Ffôn: trwy roi gwybod i'r asiant ar yr alwad;
 • Ar gyfer SMS: gan ddefnyddio’r broses optio allan a ddarperir yn y neges destun.
  Fel arall, gallwch ddefnyddio ein manylion cyswllt Preifatrwydd a geir ar waelod y polisi i'n hysbysu am unrhyw newidiadau yn eich manylion cyswllt neu i atal marchnata yn y dyfodol trwy unrhyw un o'r sianeli uchod.

  Sylwch, ni fydd hyn yn newid unrhyw gyfathrebiadau sy'n ofynnol er mwyn i ni gyflawni rhwymedigaethau Ein Gwasanaeth. Mae hyn yn cynnwys e-byst, SMS/e-byst a anfonwyd yn ymwneud â diweddariadau ar statws, er enghraifft, unrhyw apwyntiadau, ceisiadau neu nodiadau atgoffa neu ddiweddariadau gwerthu eiddo.

Bydd cofnodion o'ch cyfathrebiadau â Cardigan Bay Properties, ein hasiantau, ein gwerthwyr a'n prynwyr yn cael eu storio at ddibenion hyfforddi, cydymffurfio a monitro. Gall y rhain gynnwys gwybodaeth rydych chi'n ei datgelu yn ystod y cyfnewid. Mae hyn yn cynnwys:

 • Gwneir galwadau a SMS/negeseuon gwib i'n timau ac oddi yno, sy'n cael eu storio am flwyddyn, o'r dyddiad y gwnaed yr alwad.
 • Negeseuon o fewn e-byst a anfonwyd i gyfeiriadau e-bost Cardigan Bay Properties ac a dderbynnir ganddynt.
 • Mae negeseuon rydych chi'n eu hanfon a'u derbyn trwy Ein Gwefan yn cael eu cadw a'u monitro yn unol â'n Polisi Preifatrwydd.
DATA ERAILL RYDYCH AM RHANNU:
 • Efallai y byddwn yn casglu eich gwybodaeth bersonol neu'ch data os byddwch chi'n ei chyflwyno i ni mewn cyd-destunau eraill, er enghraifft, lle rydych chi'n darparu tysteb i ni.
 • Efallai y byddwn hefyd yn anfon e-bost atoch am gystadlaethau a gynhelir gan Cardigan Bay Properties neu wybodaeth am ostyngiadau ar ein gwasanaethau.
STORIO EICH DATA
 • Pan fyddwch wedi cofrestru ar gyfer cyfrif gyda ni, chi sy'n gyfrifol am gadw'r manylion mewngofnodi yn gyfrinachol. Gofynnwn ichi beidio â rhannu eich cyfrinair ag unrhyw un.
 • Mae'r holl wybodaeth rydych chi'n ei darparu i ni yn cael ei storio ar ein gweinyddwyr diogel. Bydd data a gasglwn gennych yn cael ei storio a'i brosesu yn ein canolfan ddata yn Wolverhampton a gyda'n darparwyr porthiant data https://www.altosoftware.co.uk/
 • Efallai y bydd angen trosglwyddo'ch data i gyrchfan y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd. Er enghraifft, bydd rhywfaint o brosesu data at ddibenion dadansoddeg, ee Google Analytics, yn digwydd yn Unol Daleithiau America. Trwy gyflwyno'ch data personol, rydych chi'n cytuno i'r trosglwyddo, storio neu brosesu hwn. Byddwn yn cymryd yr holl gamau rhesymol sy'n angenrheidiol i sicrhau bod eich data'n cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn. 
 • Mae ein Gwefan yn cael ei sicrhau gan dechnoleg Secure Sockets Layer (SSL), sy'n amgryptio'r cysylltiad rhwng eich porwr a Ein Gwefan. Fodd bynnag, yn anffodus, nid yw trosglwyddo gwybodaeth drwy'r Rhyngrwyd byth yn gwbl ddiogel. Er ein bod yn gwneud ein gorau i ddiogelu eich data personol, ni allwn warantu diogelwch eich data a drosglwyddir i Ein Gwefan, ac o ganlyniad, mae unrhyw drosglwyddiad ar eich menter eich hun.
 • Rydym yn cyfyngu mynediad i'ch gwybodaeth bersonol i weithwyr, contractwyr ac asiantau Bayigan Bay Properties, y mae angen iddynt gael y wybodaeth honno er mwyn cyflwyno'r Gwasanaeth y gofynnir amdano ac sy'n rhwym i rwymedigaethau cyfrinachedd cytundebol llym.
 • Rydym yn defnyddio gweithdrefnau llym a nodweddion diogelwch i warchod rhag mynediad corfforol heb awdurdod i systemau. Rydym hefyd yn defnyddio meddalwedd sy'n caniatáu inni fonitro ein gwasanaethau a'n seilwaith i'w hamddiffyn rhag bygythiadau, gan gynnwys meddalwedd faleisus, firysau a mathau eraill o god maleisus.
SUT Y BYDDWN YN STORIO EICH GWYBODAETH

Mae pa mor hir yr ydym yn cadw gwybodaeth amdanoch yn dibynnu ar y math o wybodaeth a ddarperir, a'ch perthynas â ni.

 • Gwybodaeth bersonol: cyhyd â bod eich cyfrif yn weithredol, a chyfnod rhesymol wedi hynny, rhag ofn y byddwch chi'n penderfynu bod angen ein gwasanaethau arnoch chi.
 • Os dewiswch werthu eich cartref neu brynu cartref gyda Cardigan Bay Properties, mae gennym rwymedigaeth gyfreithiol i gadw rhywfaint o wybodaeth am eich trafodiad am chwe blynedd o'r dyddiad y bydd eich trafodiad wedi'i gwblhau.
 • Os byddwch chi'n dewis bod eich cartref yn cael ei brisio gan Cardigan Bay Properties, neu'n gweld eiddo sy'n cael ei farchnata gan Cardigan Bay Properties, byddwn hefyd yn cadw gwybodaeth am eich apwyntiad am chwe blynedd o ddyddiad yr apwyntiad.
 • Efallai y byddwn hefyd yn cadw rhywfaint o wybodaeth i ddatrys anghydfodau, gorfodi ein cytundebau, cefnogi gweithrediadau busnes, a pharhau i ddatblygu a gwella ein Gwasanaethau.
 • Gwybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd: rydym hefyd yn defnyddio ffynonellau data cyhoeddus i ddarganfod gwybodaeth am eich eiddo. Os gofynnwch am gael gwared â'ch data, byddwn yn cadw gwybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd am eich eiddo ond yn dileu eich cysylltiad personol ag ef. Bydd y wybodaeth yr ydym yn ei chadw amdanoch yn cael ei chadw yn unol â'n Polisi Preifatrwydd.
MYNEDIAD I'CH GWYBODAETH - EICH HAWLIAU DIOGELU DATA

O dan y gyfraith diogelu data, mae gennych hawliau gan gynnwys:

 • Eich hawl mynediad - Mae gennych hawl i ofyn i ni am gopïau o'ch gwybodaeth bersonol.
 • Eich hawl i gywiro - Mae gennych hawl i ofyn i ni gywiro gwybodaeth bersonol rydych chi'n meddwl sy'n anghywir. Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn i ni gwblhau gwybodaeth rydych chi'n meddwl sy'n anghyflawn.
 • Eich hawl i ddileu - Mae gennych yr hawl i ofyn i ni ddileu eich gwybodaeth bersonol mewn rhai amgylchiadau.
 • Eich hawl i gyfyngu ar brosesu - Mae gennych hawl i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol mewn rhai amgylchiadau.
 • Eich hawl i wrthwynebu prosesu - Mae gennych yr hawl i wrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol mewn rhai amgylchiadau.
 • Eich hawl i gludadwyedd data - Mae gennych hawl i ofyn inni drosglwyddo'r wybodaeth bersonol a roesoch inni i sefydliad arall, neu i chi, mewn rhai amgylchiadau.

Nid yw'n ofynnol i chi dalu unrhyw dâl am arfer eich hawliau. Os gwnewch gais, mae gennym un mis i ymateb i chi.
Cysylltwch â ni ar info@cardiganbayproperties.co.uk / 01239 562 500 / Hafod Y Coed, Glynarthen, Llandysul, Ceredigion, SA44 6NX os dymunwch wneud cais.

Gallwch chi ddiweddaru'ch gwybodaeth neu newid gosodiadau eich cyfrif trwy fewngofnodi i'n Gwefan, neu trwy gymorth ein tîm y gellir ei gyrraedd ar 01239 562 500. Byddwn yn cadw cofnod o'r newidiadau hyn at ddibenion monitro.

Efallai y bydd rhywfaint o wybodaeth na allwn ei darparu i chi, os yw'n torri preifatrwydd unigolyn arall, fel prynwr sydd wedi gweld eiddo rydych chi'n ei werthu. Yn yr achos hwn, byddwn yn gwneud ein gorau i ddarparu trosolwg wedi'i olygu i chi.

TALU EICH GWYBODAETH / CANSLO EICH CYFRIF
 • Dim ond pan fyddwch chi'n ei darparu y byddwn ni'n storio gwybodaeth sensitif amdanoch chi. Ni fydd hyn yn cael ei rannu ag unrhyw drydydd partïon (oni bai eu bod yn brosesydd data trydydd parti ar gyfer Cardigan Bay Properties). Os ydych wedi datgelu gwybodaeth, megis statws eich iechyd, yr hoffech i ni ei dynnu o'n nodiadau, rhowch wybod i ni gan ddefnyddio ein manylion Preifatrwydd a geir ar waelod y polisi hwn.
GWYBODAETH SENSITIF:
 • Dim ond pan fyddwch yn ei darparu y byddwn yn storio gwybodaeth sensitif amdanoch. Ni chaiff hwn ei rannu ag unrhyw drydydd parti (oni bai eu bod yn brosesydd data trydydd parti ar gyfer Cardigan Bay Properties). Os ydych wedi datgelu gwybodaeth, megis statws eich iechyd, yr hoffech i ni ei thynnu o’n nodiadau, rhowch wybod i ni gan ddefnyddio ein manylion Preifatrwydd a geir ar waelod y polisi hwn.
DATGELU EICH GWYBODAETH
 • Efallai y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw aelod o'n grŵp, sy'n golygu ein his-gwmnïau, ein cwmni daliannol eithaf a'i is-gwmnïau, fel y'u diffinnir yn adran 1159 o Ddeddf Cwmnïau'r DU 2006.
GWYBODAETH Y GALLWN NI RHANNU AMDANO CHI

Mae achosion penodol lle gellir rhannu eich gwybodaeth bersonol pan fyddwch chi'n defnyddio ein Gwefan wedi'u nodi isod:

 • Bydd eich enw cyntaf yn cael ei wneud yn gyhoeddus i holl Ddefnyddwyr teclyn negeseuon Ein Gwefan. Mae hyn er mwyn helpu defnyddwyr eraill Ein Gwefan i gyfathrebu â chi i hwyluso gwerthiant yr Eiddo;
 • Ar ôl gofyn am apwyntiad, anfonir hysbysiadau e-bost a / neu SMS at y Gwerthwr a'r darpar Brynwr yn nodi: cyfeiriad yr Eiddo; amser yr apwyntiad ac enw'r darpar Brynwr;
 • Os bydd cynnig i werthu’r Eiddo wedi’i dderbyn, bydd gennych fynediad at ein tîm cymorth a fydd yn eich cynorthwyo hyd nes y cwblheir gwerthiant yr Eiddo. Rydych trwy hyn yn caniatáu i Cardigan Bay Properties gysylltu â'ch trawsgludwr, cyfreithiwr a darparwr morgais ac unrhyw bartïon eraill sy'n ymwneud yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â gwerthu'r Eiddo mewn perthynas â hwyluso Cwblhau Gwerthiant yr Eiddo;
 • Ar adeg cyhoeddi'r Memorandwm Gwerthu, bydd eich enw, cyfeiriad a manylion trawsgludwr yn cael eu hanfon at yr holl bartïon sy'n ymwneud â gwerthu'r Eiddo. Mae hyn yn cynnwys y Gwerthwr, y Prynwr a chyfreithwyr y partïon priodol. Byddwn hefyd yn rhannu gwybodaeth berthnasol a ddarparwyd gennych chi fel rhan o'r cynnig i sicrhau y gall y parti arall wneud gwerthusiad ariannol digonol yn unol â Chod Ymarfer yr Ombwdsmon Eiddo. Os nad ydych am ddarparu neu rannu eich gwybodaeth bersonol â phartïon eraill sy'n ymwneud â'r trafodiad hwn, siaradwch â ni neu ffoniwch 01239 562 500 i gael opsiynau eraill ar sut y gallwch symud ymlaen gyda'r Memorandwm Gwerthu ar y cam hwnnw.
 • Rydym wedi partneru â Prime Progression. Mae Prime Progression yn wasanaeth Dilyniant Gwerthiant allanol lle mae gan y tîm 20+ mlynedd yn y diwydiant gwerthu eiddo. Nhw yw ein tîm datblygu gwerthiant ymroddedig ac ar y pwynt y cytunir ar werthiant byddwn yn trosglwyddo eich enw a'ch manylion cyswllt iddynt fel y gallant ein cynorthwyo ni a chi i symud ymlaen â'ch gwerthiant, yr holl ffordd drwodd i'r diwedd.
 • Os byddwch yn gofyn am wasanaethau gan unrhyw un o’n partneriaid dewisol, megis Cyfreithwyr, aseswyr EPC, Syrfewyr, Arwerthiannau Eiddo Gwlad a Thref ac ati, byddwn yn trosglwyddo eich manylion cyswllt iddynt, gyda’ch caniatâd penodol, fel y gallant gysylltu â i chi ddarparu eu gwasanaeth neu wybodaeth am eu gwasanaeth.

Efallai y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon:

 • Os byddwn yn gwerthu neu'n prynu unrhyw fusnes neu asedau, ac os felly, gallwn ddatgelu eich data personol i ddarpar werthwr neu brynwr busnes neu asedau o'r fath.
 • Os bydd trydydd parti yn caffael yr holl asedau, neu i raddau helaeth, o eiddo Cardigan Bay Properties, ac os felly, bydd data personol a gedwir ganddo am ei gwsmeriaid yn un o'r asedau a drosglwyddir.
 • Os ydym dan ddyletswydd i ddatgelu neu rannu eich data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu gymhwyso ein telerau defnyddio a chytundebau eraill; neu i amddiffyn hawliau, eiddo neu ddiogelwch Cardigan Bay Properties, ein cwsmeriaid, neu eraill. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth â chwmnïau a sefydliadau eraill at ddibenion amddiffyn twyll a lleihau risg credyd.
 • Wrth ddelio â hawliad neu gŵyn sy'n ymwneud â'n Gwasanaethau a gyflwynwyd i'r Ombwdsmon Eiddo neu gorff rheoleiddio arall; a
 • Pan fydd angen i ni gasglu dyled sy'n ddyledus i ni gennych chi. 
 • Nid ydym byth yn gwerthu eich manylion i unrhyw drydydd partïon o gwbl.

TRAC A HYSBYSIAD Y GIG

Pe bai angen, byddwn yn rhannu eich manylion â thimau Trac a Olrhain y GIG.
I gael mwy o wybodaeth am Track and Trace ewch i - http://www.wales.nhs.uk/testtraceandprotectprivacydataprotectioninformation.

Pe bai angen, byddwn yn rhannu eich manylion â thimau Trac a Olrhain y GIG.
I gael mwy o wybodaeth am Track and Trace ewch i - http://www.wales.nhs.uk/testtraceandprotectprivacydataprotectioninformation.

Pe bai angen, byddwn yn rhannu eich manylion â thimau Trac a Olrhain y GIG.
I gael mwy o wybodaeth am Track and Trace ewch i - http://www.wales.nhs.uk/testtraceandprotectprivacydataprotectioninformation.

DIOGELWCH

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgeliad diawdurdod, rydym wedi rhoi gweithdrefnau corfforol, electronig a rheolaethol addas ar waith i ddiogelu a sicrhau'r wybodaeth a gasglwn ar-lein.

CYFEIRIADAU IP

Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth am eich cyfrifiadur, lle bo ar gael, gan gynnwys eich cyfeiriad IP, system weithredu a math o borwr, ar gyfer gweinyddu system ac adrodd gwybodaeth gyfanredol i’n hysbysebwyr.

CYSYLLTIADAU Â GWEFANNAU ERAILL

Efallai y bydd ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill o ddiddordeb. Fodd bynnag, ar ôl i chi ddefnyddio'r dolenni hyn i adael ein gwefan, dylech nodi nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y wefan arall honno. Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am amddiffyn a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych wrth ymweld â gwefannau o'r fath ac nid yw gwefannau o'r fath yn cael eu llywodraethu gan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech fod yn ofalus ac edrych ar y datganiad preifatrwydd sy'n berthnasol i'r wefan dan sylw.

EIN POLISI COOKIE

Ynglŷn â Cwcis a Thechnolegau Olrhain Eraill

 • Mae Cardigan Bay Properties, a'n partneriaid dadansoddeg a hysbysebu trydydd parti, yn defnyddio cwcis a thechnolegau olrhain eraill i gasglu a phrosesu gwybodaeth amdanoch chi trwy Ein Gwefan. 
 • Rydym yn defnyddio cwcis a thechnolegau olrhain eraill i'ch adnabod fel defnyddiwr presennol Ein Gwefan; deall diddordebau ein cwsmeriaid; gwella ein gwefan trwy addasu cynnwys ar eich cyfer chi; penderfynu a yw e-bost wedi'i agor a gweithredu arno; a mesur effeithiolrwydd sianeli hysbysebu.
BETH SY'N DEFNYDDIO?

Mae ein Gwefan yn defnyddio'r cwcis canlynol:

 • Cwcis hollol angenrheidiol. Cwcis yw'r rhain sy'n ofynnol ar gyfer gweithredu Ein Gwefan. Maent yn cynnwys, er enghraifft, cwcis sy'n eich galluogi i fewngofnodi i rannau diogel o’n Gwefan.
 • Cwcis dadansoddol / perfformiad. Mae'r rhain yn caniatáu inni weld sut rydych chi'n symud o gwmpas Ein Gwefan fel y gallwn sicrhau bod Ein Gwefan yn perfformio'n dda ac y gallwn wneud unrhyw welliannau sy'n angenrheidiol i'ch helpu chi i ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano yn haws. Mae hyn yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):
  • Google Analytics (sy'n rhoi gwybod i ni sut y daeth defnyddwyr i'n gwefan a pha dudalennau yr ymwelwyd â nhw)
 • Cwcis ymarferoldeb. Mae'r cwcis hyn yn eich adnabod pan ddychwelwch i'n Gwefan, gan ganiatáu inni bersonoli ein cynnwys a chofio'ch dewisiadau.
 • Cwcis targedu. Mae'r cwcis hyn yn cofnodi'ch ymweliadau â'n Gwefan, y tudalennau rydych chi wedi ymweld â nhw a'r dolenni rydych chi wedi'u dilyn. Defnyddir y wybodaeth hon i wneud Ein Gwefan a hysbysebu ar Ein Gwefan yn fwy perthnasol i'ch diddordebau, ac efallai y byddwn yn rhannu'r wybodaeth hon â thrydydd partïon at y diben hwn.

Sylwch y gall trydydd partïon (gan gynnwys, er enghraifft, rhwydweithiau hysbysebu a darparwyr gwasanaethau allanol fel gwasanaethau dadansoddi traffig ar y we) hefyd ddefnyddio cwcis, nad oes gennym unrhyw reolaeth drostynt. Mae'r cwcis hyn yn debygol o fod yn gwcis dadansoddol / perfformiad neu gwcis targedu.

SUT Y GALLAF OPT-ALLAN?
 • I optio allan o'n defnydd o gwcis, gallwch actifadu'r gosodiad ar eich porwr sy'n eich galluogi i wrthod gosod cwcis neu sydd eich hysbysu cyn derbyn cwci o wefannau rydych chi'n ymweld â nhw.
  I gael mwy o wybodaeth ar sut i reoli cwcis neu addasu eich gosodiadau ar eich porwr, ewch i ganolfan gymorth eich porwr: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox a Safari. 
 • I reoli cwcis ar eich ffôn symudol neu dabled, ymgynghorwch â'ch llawlyfr neu lawlyfr.
 • Dylech nodi, fodd bynnag, trwy ddileu neu rwystro pob cwci, efallai na fydd Ein Gwefan yn gweithredu'n gywir ac efallai na fyddwch yn gallu cyrchu rhai adrannau.
 • Os ymwelwch â'n Gwefan gan ddefnyddio porwr a / neu ddyfais wahanol, bydd angen i chi addasu'ch gosodiadau yn ôl eich dewis.
CYSWLLT

Nid yw'n ofynnol i chi dalu unrhyw dâl am arfer eich hawliau. Os gwnewch gais, mae gennym un mis i ymateb i chi.

Cysylltwch â ni ar info@cardiganbayproperties.co.uk neu 01239 562 500 neu drwy'r post i Hafod Y Coed, Glynarthen, Llandysul, Ceredigion, SA44 6NX os ydych am wneud cais.

Am wybodaeth bellach ewch i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) YMA

SUT I CWYNO

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch ein defnydd o'ch gwybodaeth bersonol, gallwch wneud cwyn i ni yn

info@cardiganbayproperties.co.uk / 01239 562 500

Hafod Y Coed
Glynarthen
Llandysul
Ceredigion,
SA44 6NX


Gallwch hefyd gwyno i'r ICO os ydych chi'n anhapus â sut rydyn ni wedi defnyddio'ch data.
Cyfeiriad yr ICO:
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
Tŷ Wycliffe
Lôn y Dŵr
Wilmslow
Swydd Gaer
SK9 5AF

Rhif llinell gymorth: 0303 123 1113
Gwefan ICO: https://www.ico.org.uk

Gweler y dudalen hon hefyd - https://cardiganbayproperties.co.uk/complaints/