Syniadau Da i Baratoi Eich Eiddo Ar Gyfer Gwyliadau

Barod dros y Gaeaf

GWNEWCH EICH GWERTHIANT MOR DDI-STRAEN Â PHOSIB A FYDD YN EICH HELPU I DDOD O HYD I’CH PRYNWR PERFFAITH GYDA’N HAWGRYMIADAU GORAU!

Unwaith y bydd eich eiddo ar y farchnad, bydd angen i chi fod yn barod i bobl weld eich cartref. Isod mae ein hawgrymiadau gorau ar yr hyn y gallwch chi ei wneud i helpu i werthu eich cartref tra'n cadw'ch gwylwyr, a chi'ch hun neu ein staff yn ddiogel.

PETHAU Y GALLWCH CHI EU GWNEUD I BARATOI AR GYFER GWYLIADAU:

Ystyriwch gadw eich gwres ymlaen yn isel dros y gaeaf mewn eiddo gwag, os gallwch, NEU draeniwch yr holl ffynonellau dŵr i atal pibellau rhag byrstio.

Peryglon Baglu.  Sicrhewch fod eitemau y gallai pobl faglu drostynt yn cael eu tacluso a'u rhoi i gadw, fel pibellau gardd, ceblau a gwifrau, ac ati

Dreifiau llithrig, Patios, Decin a Ierdydd. Os oes llawer o fwsogl neu algâu gwyrdd yn eich eiddo, glanhewch gyda golchwr pwysedd uchel neu ei drin er mwyn atal llithro a chwympo.

Mynediad at atig / llofft. Weithiau bydd prynwyr eisiau gweld i fyny yn y llofft, gyda'ch caniatâd. Gwnewch yn siŵr bod yna ffordd hawdd iddyn nhw wneud hyn, a bod y fynedfa yn ddiogel i ni ei hagor ac na fydd unrhyw beth yn disgyn i lawr  pan agorir yr hatsh.

Meddyliwch am risiau a llethrau. A yw grisiau neu dir anwastad yn glir i'w weld? Os na, dywedwch wrthym am hyn neu sicrhewch fod digon o olau y tu mewn i’r eiddo fel y gall gwylwyr weld yn glir ble i gerdded yn ddiogel, neu os ydynt y tu allan, eu bod yn cael eu clirio i weld yn hawdd (e.e. tynnu chwyn, cerrig rhydd ac ati)

Eiddo gyda thir. Rydyn ni bob amser yn sicrhau bod gan wylwyr esgidiau addas i gerdded y tir, ond os ydych chi'n cynnal y gwylio eich hun, gwnewch yn siŵr nad ydyn nhw'n ceisio cerdded o gwmpas yn eu fflip-flops! Dywedir wrth wylwyr y gellir gwrthod mynediad i gerdded y tir os gwnânt hyn.

Agor Drysau, ffenestri, garejys, adeiladau allanol, gatiau ac ati. Ydy'r rhain i gyd yn hawdd i'w hagor? Ac allweddi wrth law? Os na, ystyriwch eu trwsio i wneud yn siŵr nad oes unrhyw broblemau lletchwith wrth fynd â phobl o gwmpas eich cartref.

Lle Tu Allan. Oes gennych chi ffynnon neu dwll dwfn ar eich eiddo? Os felly, gwnewch yn siŵr bod hwn wedi'i farcio'n glir a'i ffensio i atal unrhyw ddamweiniau cas.

Gyda'n gilydd, gyda'ch help chi, gallwn wneud y profiad o wylio eich cartref yn un cadarnhaol i'ch darpar brynwr.