Elusennau Bae Ceredigion

Elusennau Bae Ceredigion

Rydym yn caru ein cymuned ac yn ymroddedig i roi yn ôl lle y gallwn. Bob blwyddyn, o fis Ebrill i fis Ebrill, byddwn yn dewis elusen leol i’w chefnogi. Isod mae manylion yr elusennau hyn, yr hyn rydym wedi'i wneud i'w cefnogi yn ystod y flwyddyn a sut y gallwch chi helpu hefyd, os dymunwch.


Ebrill 2024 i Ebrill 2025 – Cat Achub Gorllewin Cymru

Ein helusen y flwyddyn ar gyfer 2024/2025 yw Cat Achub Gorllewin Cymru

Cat Achub Gorllewin Cymru
Cat Achub Gorllewin Cymru

Fel cariadon cathod enfawr, mae Tania a Helen wrth eu bodd yn cefnogi’r elusen anhygoel hon dros y flwyddyn i ddod.

Mae Cat Rescue West Wales yn elusen gofrestredig 1178615 yn 2018 sy’n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr ac sy’n mynd â chathod gadawedig a hefyd gathod bach gwyllt i mewn ac yn ailgartrefu sy’n cael eu cymdeithasu cyn ailgartrefu. Maen nhw'n gweithredu “rhyddhau trap ysbaddu” lle maen nhw'n helpu i ddal ac ysbaddu rhaglenni nythfeydd gwyllt a chathod fferm. Lle na all cathod gwyllt aros lle y maent, cânt eu hailgartrefu ar dyddynnod, stablau neu ffermydd addas. Elusen fechan ydyn nhw sy’n gweithredu yng Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin.

Cat Achub Gorllewin Cymru - mam a chath fach
Cat Achub Gorllewin Cymru – mam a chath fach

Siop Elusen Cat Rescue Gorllewin Cymru

Mae eu siop elusen yn Hendy-gwyn ar Daf ac yn cael ei rhedeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr gwych a gweithgar iawn. Galwch i mewn yn 16 St John St, Hendy-gwyn SA34 0AN a phori / prynu. Amseroedd agored ar eu  Facebook.

https://catrescuewestwales.co.uk/

Cysylltu Cat Achub Gorllewin Cymru Yma

Rhif elusen gofrestredig: 1178615


Ebrill 2023 i Ebrill 2024 – Gofal Canser Aberteifi

Ein helusen o ddewis ar gyfer 2023/2024 yw Cardigan Cancer Care.

Gofal Canser Aberteifi
Gofal Canser Aberteifi

Mae Cardigan Cancer Care yn darparu cymorth ariannol a chymorth i gleifion yn Aberteifi a'i hardal leol.

Dros y flwyddyn, fe wnaethom gyfrannu £530 i'r elusen wych hon.

Er eu bod yn grŵp bach o wirfoddolwyr, nid oes unrhyw gais erioed wedi'i wrthod ac maent yn falch o ddweud bod galwad ffôn yn aml iawn yn arwain at help yr un diwrnod.

Wrth fyw mewn ardal wledig, pan fydd canser yn taro caiff y dinistr ei waethygu gan bryderon ariannol: nid yw cost teithio i ysbytai ar gyfer sganiau a thriniaethau, cost gwresogi ac, weithiau, bwydydd arbenigol a’r rhan fwyaf o alwedigaethau yn cynnwys buddion salwch.

Fodd bynnag, heb unrhyw gyllid gan y llywodraeth, mae eu hincwm yn deillio’n gyfan gwbl o godi arian a haelioni ein cymuned leol a chaiff bron bob ceiniog a dderbynnir ei rhoi i gleifion i helpu i leddfu eu straen ariannol a straen arall yn ystod cyfnod mor emosiynol a phryderus.

O syniad a aned o dristwch personol dros 30 mlynedd yn ôl ac awydd i helpu eraill, mae wedi tyfu i’r fath raddau fel bod pobl a busnesau rhyfeddol, gofalgar yn fodlon rhoi i Gofal Canser Aberteifi a’r gobaith yw y byddant yn parhau i wneud mor dda i mewn i’r prosiect. dyfodol.

www.cardigancancercare.org.uk

talk@cardigancancercare.org.uk

Cardigan Cancer Care Rhif elusen gofrestredig 1031281


Ebrill 2022 i Ebrill 2023 - ALPET POUNDIES RESCUE

Poundies Alpet Rescue

Ein helusen o ddewis ar gyfer 2022/2023 oedd y ganolfan achub anifeiliaid anwes anhygoel, Alpet Poundies Rescue, yn Llandysul.


Dros y flwyddyn, fe wnaethom gyfrannu £518.59 i'r elusen wych hon.

Yn cael ei rhedeg gan y tîm gwraig a gŵr, Linda a Tony White, mae Poundies Alpet Rescue yn achub anifeiliaid bach preifat ger Llandysul yng Ngheredigion , Gorllewin Cymru . Maen nhw'n gofalu am gŵn coll a chŵn wedi'u gadael sy'n dod i mewn gan Warden Cŵn y Sir ac, os ydyn nhw'n parhau heb eu hawlio ar ôl 9 diwrnod, byddan nhw'n mynd â nhw ymlaen ac yn ceisio eu hailgartrefu, yn hytrach na chaniatáu iddyn nhw gael eu ewthaneiddio. Maent hefyd yn mynd â chŵn i mewn ac yn ailgartrefu nad yw eu perchnogion yn gallu gofalu amdanynt mwyach. Maent yn rhedeg hyn i gyd ar roddion elusennol a chymorth gan wirfoddolwyr, ac nid ydynt yn derbyn unrhyw gyllid ffurfiol. Gallwch eu dilyn ar Facebook yma lle mae Linda yn rhannu ei hymdrechion diflino i ailgartrefu anifeiliaid anwes nad oes eu heisiau neu anifeiliaid anwes wedi'u gadael.

I gefnogi'r elusen hardd hon rydym wedi noddi cenel gyda nhw ers blwyddyn. Mae hyn yn eu helpu i sicrhau bod gan y cŵn sy'n dod i'w gofal gartref diogel am yr amser y maent gyda nhw nes bod modd dod o hyd i deulu newydd ar eu cyfer.

Noddwr Alpet Poundies Rescue

Rydym hefyd wedi noddi eu sioe gŵn sydd ar ddod a bydd yn cyfrannu £10 am bob gwerthiant a gwblheir drwy gydol y flwyddyn ariannol hon. Gobeithio y bydd hyn oll yn helpu’r elusen hyfryd hon i barhau gyda’r gwaith anhygoel y maent yn ei wneud.

Os dymunwch helpu neu pe hoffech gyfrannu Alpet Poundies gallwch wneud hynny YMA


2021 i Ebrill 2022 – Canolfan y Don, Aberporth

Roedd Sophie yn falch iawn o weld ei mam wrth drosglwyddo’r gliniadur a'r tabledi
Roedd Sophie yn falch iawn o weld ei mam wrth drosglwyddo’r gliniadur a'r tabledi

Canolfan y Don yn darparu ar gyfer disgyblion hyd at 11 oed ag ystod o anghenion addysgol, gan gynnwys anableddau dwys a lluosog, anawsterau dysgu difrifol ac awtistiaeth. Mae’r ysgol hyfryd hon yn arbennig i ni gan fod merch ieuengaf Tania, Sophie, yn ddisgybl yno.

Ym mis Chwefror 2021, ynghyd â chymorth anhygoel Agents Giving ac Mr Stephen Brown, rhoddwyd 20 llechen a gliniadur i ni a roddwyd i’r ysgol hon, sy’n golygu bod pob un disgybl yma yn gallu cael mynediad at y cymhorthion dysgu defnyddiol hyn. Gallwch ddarganfod mwy am hyn trwy ddarllen ein blog yma.

Ym mis Mai rhoddwyd gliniadur arall yn garedig, eto gan Asiantau Giving a Mr Stephen Brown a roddwyd i Ganolfan y Don.

Ym mis Chwefror 2022 fe wnaethom roi hamper i’r ysgol ar gyfer eu Cystadleuaeth Dydd San Ffolant.

Gallwch ddarganfod mwy am yr ysgol yma, a hefyd yma ar eu tudalen Facebook.