Canllaw i werthu wrth Brynu Tŷ Llai

Pont Aberteifi, Ceredigion, Gorllewin Cymru

Croeso

Yn ystod y 27 mlynedd cyfun rydym wedi bod yn gwasanaethu pobl Gorllewin Cymru, rydym wedi helpu cannoedd o gleientiaid i gymryd eu camau cyntaf ar yr ysgol eiddo.

Mae ein profiad yn golygu ein bod yn gwybod pa mor gyffrous, brawychus, ysbrydoledig a llethol y gall y broses gyfan fod.

Mae rhai pobl yn gyffrous ynghylch symud allan o lety ar rent, llety a rennir, neu gartrefi rhieni.

Mae eraill yn bryderus am faint o gyfrifoldeb, gwaith papur, ac arian y mae’r symud hwn yn ei olygu.

Rydyn ni yma i'ch arwain a'ch cefnogi trwy gydol eich taith brynu cartref.

Ein nod yw sicrhau bod gennych yr arweiniad a'r gefnogaeth gywir i'ch helpu i wneud y penderfyniad gorau ar eich cyfer chi a'ch dyfodol.

Ar ôl darllen hwn, efallai y bydd yn fuddiol i chi gael sgwrs gyfrinachol heb rwymedigaeth gyda ni am eich sefyllfa.

Diolch am eich amser, a chofiwch gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiwn.

Tania Dutnell a Helen Worrall

MNAEA Preswyl a Masnachol
Cyd-berchnogion a Chyfarwyddwyr
Cardigan Bay Properties

Pam mae Pobl yn Symud i Dŷ Llai

Mae yna lawer o resymau y mae pobl eisiau symud o'u heiddo presennol i un sy'n llai o ran maint.

Mae'r rhain yn cynnwys:

Plant Bellach yn Oedolion
Mae'n debyg mai dyma'r prif reswm pam mae pobl yn chwilio am gartref llai. Mae'r plant wedi tyfu i fyny ac wedi symud allan, ac mae'r cartref bellach yn teimlo ychydig yn rhy fawr.

Cysylltiadau Teuluol
Rheswm poblogaidd a chyffrous i symud i gartref llai yw bod yn agosach at y teulu.

Bywyd Newydd
Weithiau mae symud i dŷ llai yn cael ei ystyried fel rhywbeth negyddol. Eto i gyd, gweld dwsinau o achlysuron lle’r oedd y gwerthwyr eisiau rhyddhau rhywfaint o arian parod i gymryd gwyliau unwaith-mewn-oes a mwynhau hobïau yn eu blynyddoedd euraidd.

Byw yn moethus
Ymhell o’r camsyniad bod symud i gartref llai yn gam yn ôl ar yr ysgol eiddo, yn aml gallwch gael llawer mwy am eich arian os oes angen llai o le arnoch. Mae fflatiau moethus a leolir yn ganolog yn aml yn costio llawer llai na chartrefi teuluol mawr.

Newid Golygfa
Mae'r cysyniad o 'gartref am byth' wedi newid yn sylweddol dros y blynyddoedd. Rydyn ni'n gweld llawer o werthwyr yn edrych i symud i dŷ llai fel y gallant brynu eiddo y tu allan i'r dref, ger yr arfordir neu yn eu hoff leoliad.

Marwolaeth
Yn anffodus, gall marwolaeth partner neu briod arwain at yr angen i symud ymlaen a lleihau gwariant a chreu awydd am newid.

Ysgariad
Rheswm cyffredin dros symud i gartref llai a sefyllfa lle mae angen profiad, sensitifrwydd ac arbenigedd gan unrhyw werthwr tai sy'n ymwneud â'r gwerthiant.

Rydyn ni ar Eich Ochr Chi
Yn y pen draw, chi biau'r penderfyniad, ac nid ydym byth yn rhoi pwysau ar unrhyw un i'w wneud. Rhaid i chi wneud yr hyn sy'n iawn i chi yn eich sefyllfa bresennol ac edrych ymlaen at y dyfodol.

Pum Peth i’w Hystyried

Mae newid ble a ffordd o fyw yn benderfyniad mawr. Mae llawer i'w ystyried. Isod, rydym yn rhannu pump o'r pethau mwyaf cyffredin y mae angen i bobl sy'n edrych i'r maint cywir i'w gofynion byw ac ariannol luosogi.

Beth sydd Ymlaen?
Rydyn ni wedi siarad â llawer o bobl sy'n dymuno symud i gartref llai a oedd yn teimlo’n bryderus ac ychydig bach yn euog. I rai, roedd ofn newid arnynt neu ganfyddiad o golli statws. I eraill, roeddent yn teimlo’n euog am werthu cartref y teulu a gadael atgofion ar ôl. Y newyddion da yw bod yr atgofion yn dod gyda chi, ond rydyn ni bob amser yn dweud wrth bobl am beidio a gwerthu nes eu bod nhw’n teimlo’n barod i wneud hynny.

Meddyliwch Ymlaen
A ydych chi’n gweld eich hunan yn byw ger yr arfordir ac yn mwynhau teithiau cerdded hamddenol ar hyd glan y môr? Neu a ydych chi'n ysu i weld mwy o'ch wyrion a'ch wyresau? Ydych chi eisiau sicrwydd swm neis yn y banc pe bai ei angen arnoch chi byth? Beth bynnag yw eich gweledigaeth ar gyfer eich dyfodol, rhaid i unrhyw symud a wnewch chi nawr eich helpu i gyflawni'r nodau bywyd hynny.

Cynllunio ymlaen
Mae cynllunio symud yn cymryd amser, mae angen cyllidebu, ac mae llawer i'w ddatrys. Unwaith y byddwch wedi penderfynu gwerthu, mae’n rhaid i chi ddechrau gweithio ar yr holl dasgau gwahanol y mae angen i chi eu gwneud. Gweler y rhestr wirio ar ddiwedd y canllaw hwn.

Paratowch Ymlaen Llaw
Os ydych chi'n mynd i symud, dechreuwch wneud eich bywyd yn haws cyn i’r diwrnod symud gyrraedd drwy dacluso cyn gynted â phosib. Trefnwch eich gwaith papur cyfreithiol ymlaen llaw a meddyliwch am yr effaith y bydd symud yn ei chael ar eich arian.
symud ymlaen a meddwl am

Bwrw Ymlaen
Ni allwn ond ailadrodd y gall cyfarwyddo'r gwerthwr tai cywir wneud y gwahaniaeth rhwng llwyddiant a methiant wrth symud ymlaen i bennod newydd yn eich bywyd. Ein cyngor ni yw galw tri asiant i mewn i roi prisiad i chi (a elwir weithiau yn arfarniad o’r farchnad). Dylai unrhyw brisiad a roddant gael ei gefnogi gan dystiolaeth gymaradwy. Ewch gyda'r asiant y teimlwch y gallwch weithio gydag ef ac sydd wedi ategu eu prisiad gyda chynllun clir o sut y byddant yn ei gyflawni.

* Gair o Rybudd Mae asiantau cost isel yn aml yn darparu gwasanaeth rhad ond nid mor siriol.

Atebion i’ch Cwestiynau Mwyaf Cyffredin ateb

Ai nawr yw'r amser gorau i symud?
Dim ond chi fydd yn sicr o hyn. Mae'n werth trafod eich cynlluniau gyda ffrindiau a theulu a chael eu barn. Gallwn roi trosolwg o’r farchnad eiddo leol i chi a yrrir gan ddata, er mwyn i chi gael dealltwriaeth glir o’r hyn sy’n digwydd.
yn digwydd.

Pa drethi sydd angen i mi eu talu wrth symud?
Os mai'r eiddo yr ydych yn ei werthu yw eich prif gartref, ni fydd treth enillion cyfalaf yn berthnasol. Yn dibynnu ar yr eiddo rydych yn ei brynu, mae'n debyg y byddai angen i chi dalu Treth Trafodiadau Tir (LTT). Byddem yn hapus i’ch cynghori ar drothwyon LTT, a gallwn eich cyflwyno i gynghorwyr ariannol os dymunwch.

Mae rhywun rydyn ni'n ei adnabod yn chwilio am gartref mwy, rydyn ni'n chwilio am gartref llai. A yw cyfnewid yn bosibilrwydd?
Yn ddamcaniaethol, ie, ond yn ein blynyddoedd o brofiad, nid yw byth yn digwydd. Mae hyn oherwydd amgylchiadau, newid meddwl, a chyllid. Mae'r tebygolrwydd y bydd gan y person sy'n prynu eich cartref chi, eiddo fydd yn ticio'ch blychau i gyd, yn fach iawn.

Sut y byddwch yn sicrhau bod ein gwerthiant yn symud ymlaen o gynnig i fargen gyflawn?
Mae'n gwestiwn rhagorol. Mae canran fawr o werthiannau'n disgyn trwodd oherwydd sawl rheswm, ond un o'r rhai mwyaf yw dilyniant gwerthiant gwael a diffyg cyfathrebu parhaus gan yr asiant gwerthu. Rydyn ni'n benthyca ymadrodd o fyd hoff gymeriad ffuglen wyddonol pawb, Dr Who, i sicrhau eich bod chi a'ch prynwr yn cael eich diweddaru'n barhaus gydag unrhyw newyddion.
Rydym wedi addasu mantra ei arch-elynion: 'Exterminate, exterminate, exterminate!' a rhoi ein tro ein hunain arno: 'Cyfathrebu, cyfathrebu, cyfathrebu!' O ran gwerthu eiddo, mae ein profiad yn dangos na allwch fyth or-gyfathrebu er mwyn hysbysu pawb yn rheolaidd o’r newyddion diweddaraf.

Hoffem / Hoffwn werthu’n gyflym. A yw’r cwmnïau hyn sy’n talu arian parod am eich eiddo yn ddibynadwy?
Er na fyddem yn beirniadu unrhyw un o'n cydweithwyr yn y sector hwnnw o'r diwydiant gwerthu cartrefi, gallwn ddweud y byddech yn cael mwy am eich eiddo yn gwerthu trwy werthwr tai.

Mae'r pris y byddech yn ei gael gan un o'r cwmnïau hyn yn adlewyrchu eich angen am gyflymder ac fel arfer mae'n sylweddol is nag y byddech yn ei gael ar y farchnad agored gyda marchnata proffesiynol a gwybodaeth cynhwysfawr o’r ardal.
arbenigedd

Mae angen i ni / fi gyflawni swm penodol ar gyfer ein heiddo i ariannu ein dyfodol. Sut y byddwch yn ein helpu i gyflawni’r swm hwnnw?
Mae angen i'r ffigur sydd gennych mewn golwg fod yn realistig ac yn gyraeddadwy. Er na all unrhyw asiant tai warantu y bydd eich cartref yn gwerthu am swm penodol, mae pedwar ffactor sylfaenol yn rhan o'r broses sy'n dylanwadu ar y swm cyflawni. Y rhain yw:
cyflawni. Mae rhain yn:

1) Lleoliad – Ble mae’r eiddo a’r amwynderau, gwasanaethau a’r amgylchedd o’i amgylch.

2) Cyflwr – Ym mha gyflwr y mae’r eiddo ar hyn o bryd a sut y gellid ei wella os oes angen.

3) Asiant – Dyma’r dewis hollbwysig y byddwch yn ei wneud wrth werthu’ch cartref. Gall cyfarwyddo asiant profiadol, sydd â hanes da, yn aml eich gadael â miloedd o bunnoedd yn fwy yn eich poced oherwydd gwerthiant llwyddiannus.

4) Strategaeth - Gall unrhyw asiant addo pris premiwm. Yr hyn sy'n llawer mwy buddiol i chi yw gwybod y strategaeth a'r broses y bydd eich asiant yn eu dilyn i sicrhau y cewch y pris gorau posibl. Mae gennym ni broses a strategaeth glir ar waith i werthu cartrefi fel eich un chi.

Eich Rhestr Wirio Symud

Isod mae rhestr wirio ddefnyddiol, 11 pwynt, i'ch helpu i baratoi ar gyfer arwerthiant.

Unwaith y byddwch yn siŵr eich bod am symud, galwch ar dri gwerthwr tai am brisiadau. Cofiwch ofyn am dystiolaeth ar gyfer unrhyw brisiau gwerthu a ddarperir ganddynt.

Peidiwch â dewis asiant ar sail y prisiad uchaf neu’r ffi rhataf yn unig. Economi ffug yw hon yn aml.

Bydd angen i chi gyfarwyddo cyfreithiwr trawsgludo i ymdrin â chyfreithlondeb eich gwerthiant.

Felly, rydych chi wedi cyfarwyddo'r asiantau a'r cyfreithwyr sydd fwyaf galluog yn eich barn chi a phwy rydych chi'n gyfforddus â nhw. Beth nesaf? Wel, gan y byddwch chi'n symud i rywle llai, dechreuwch gael gwared ar y dodrefn a'r pethau na fydd gennych chi le ar eu cyfer. Gall siopau elusen, gwasanaethau clirio tai, a thai arwerthu fod o gymorth wrth glirio'n sylweddol.

Bwrwch ymlaen a’r pacio. Er efallai nad oes gennych ddyddiad symud eto, mae bob amser yn werth rhoi'r eitemau hynny nad ydych yn eu defnyddio lawer mewn bocsys. Bydd hyn yn gwneud eich bywyd ychydig yn fwy cyfforddus yn y pen draw.

Pan fyddwch wedi derbyn cynnig ac wedi cytuno ar ddyddiad cwblhau, mynnwch dri dyfynbris gan wahanol gwmnïau symud. Chwiliwch am rai sy'n cael eu hargymell ac sydd wedi'u hyswirio'n llawn.

Dechreuwch orffen y bwyd yn eich rhewgell cyn y diwrnod symud.

Cofiwch roi gwybod i'ch banc, eich holl gwmnïau cyfleustodau a darparwyr yswiriant, a threfnwch i’ch post gael ei ailgyfeirio.

Dechreuwch gael dyfynbrisiau ar gyfer yswiriant ar eich eiddo newydd gan ddechrau o'r dyddiad penodedig ar gyfer cwblhau'r symud.

Y diwrnod cyn symud, crëwch focs hanfodion gydag unrhyw eitemau y gallai fod eu hangen arnoch yn gyflym pan fyddwch yn symud i mewn. Mae tegelli, cwpanau, a the a choffi bob amser yn ddefnyddiol.

Ar y diwrnod symud, ewch ag unrhyw eitem neu ddogfen bwysig iawn gyda chi, fel meddyginiaethau, pasbortau, waled/pwrs, allweddi a sbectol.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am unrhyw beth yn y canllaw hwn cofiwch ein bod ni
yma i helpu, felly mae croeso i chi gysylltu â ni drwy e-bost
info@cardiganbayproperties.co.uk neu ffoniwch ni ar 01239 562 500