Canllaw i werthu yn y gwanwyn

Gwerthu Cartref Chi Y Gwanwyn hwn

Helo

Fy enw i yw Helen Worrall, ac rwy'n un o Gyfarwyddwyr gwerthwyr tai Cardigan Bay Properties.

Rydym wedi creu’r canllaw hwn i werthu yn y gwanwyn gan ddefnyddio ein 20+ mlynedd o brofiad yn helpu perchnogion tai Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro i lywio’r farchnad eiddo.

Mae'n rhaid ei ddarllen i unrhyw un sy'n ystyried gwerthu eu cartref y tymor hwn.

Gyda’i ddyddiau hirach a’i synnwyr o bethau’n dod yn ôl yn fyw, mae’r gwanwyn yn cynnig cyfle gwych i bobl sydd am werthu.

Yn y canllaw hwn, byddwn yn edrych ar y canlynol:

 • Manteision ac anfanteision gwerthu yn y gwanwyn
 • Pwysigrwydd prisio cywir
 • Cipolwg ar gyflawni'r pris cywir i ddenu prynwyr difrifol heb danwerthu eich eiddo
 • Saith cam i arwerthiant llwyddiannus yn y gwanwyn
 • Sut i wneud y mwyaf o botensial eich eiddo gan ddefnyddio strategaethau sydd wedi'u profi

Mae digonedd o wybodaeth ac awgrymiadau gwerthfawr eraill, gan gynnwys cyngor ar baratoi eich cartref ar gyfer ei weld a'i deilwra ar gyfer tymor y gwanwyn i sicrhau bod eich eiddo yn gwneud yr argraff orau bosibl.

Byddwn hefyd yn eich dysgu pam fod dewis y gwerthwr tai cywir yn hanfodol ac yn rhannu pum cwestiwn allweddol i'w gofyn i unrhyw asiant rydych yn ystyried ei ddefnyddio – gan gynnwys ni.

Byddem wrth ein bodd yn ateb unrhyw gwestiynau am werthu y gwanwyn hwn neu ar unrhyw adeg arall o'r flwyddyn. Cysylltwch.

Ond am y tro, cydiwch mewn paned, dewch o hyd i gadair gyfforddus, a gadewch i ni ddechrau arni.

Diolch am ddarllen hwn.

Mrs Helen Worrall MNAEA, MNAEA (Comm)

Helen Worrall – Cyfarwyddwr

MNAEA Preswyl a Masnachol
Cardigan Bay Properties

Manteision ac Anfanteision a Arwerthiant y Gwanwyn

Os ydych chi'n ystyried gwerthu'ch cartref yn y gwanwyn, mae'n hanfodol pwyso a mesur y manteision a'r heriau sy'n unigryw i'r tymor hwn.

Yr ochr ddisglair:

 • Galw cynyddol: Mae'r gwanwyn yn aml yn gweld ymchwydd mewn gweithgaredd prynwyr. Gyda’r tywydd yn gwella a dyddiau’n mynd yn hirach, mae mwy o bobl yn cael eu hysgogi i ddechrau chwilio am eiddo, a allai arwain at fwy o ddiddordeb yn eich cartref.
 • Apêl gardd: Mae'n debyg y bydd eich gardd a'ch mannau awyr agored yn apelio fwyaf yn ystod y gwanwyn. Gall gardd sy'n cael ei chynnal a'i chadw'n dda roi hwb sylweddol i apêl ymyl palmant eich eiddo, gan wneud argraff gyntaf gref.
 • Gwell cyflwyniad: Mae'r golau naturiol a'r tywydd gwanwyn dymunol yn gyffredinol yn caniatáu i'ch cartref gael ei gyflwyno yn y golau gorau posibl. Gall ystafelloedd llachar, awyrog wneud i eiddo deimlo'n fwy croesawgar ac eang.

Yr heriau:

 • Mwy o gystadleuaeth: Mae'r gwanwyn yn amser poblogaidd ar gyfer gwerthu, felly efallai y byddwch chi'n wynebu mwy o gystadleuaeth yn y farchnad. Mae sicrhau bod eich eiddo yn sefyll allan trwy lwyfannu effeithiol a phrisio cywir yn hanfodol.
 • Dyddiaduron prysur: Gyda gwyliau'r Pasg a digwyddiadau amrywiol y gwanwyn, efallai y bydd gan ddarpar brynwyr amserlenni prysurach, a allai effeithio ar nifer ac amseriad gwylio.
 • Gorbrisio: Efallai y bydd gwerthwyr yn cael eu temtio i orbrisio eu cartrefi yn ystod tymor y gwanwyn, gan dybio bod galw cynyddol yn cyfiawnhau prisiau gofyn uwch. Ond mae perygl i eiddo sydd wedi'i orbrisio gael ei esgeuluso. Rydym yn archwilio hyn ymhellach yn yr adran nesaf.

Yn gryno

Mae manteision ac anfanteision unigryw i werthu yn y gwanwyn. Gall mwy o ddiddordeb gan brynwyr ac ymdeimlad y tymor o ddechreuadau newydd weithio o'ch plaid, ond mae'r farchnad gystadleuol yn golygu bod angen asiant da arnoch gyda chynllun cryf ar gyfer eich eiddo.

Pam prisio cywir mor bwysig

Cyflwyno Egwyddor Elen Benfelen

Wrth brisio cartref yn ein hardaloedd gyda golwg ar werthu, waeth beth fo'r tymor, mae'n hawdd cael eich temtio i osod eich pris yn rhy uchel, gan obeithio cyfnewid am fwy o elw.

Fel arall, gall rhai fynd yn rhy isel, gyda'r nod o werthu'n gyflym.

Ond fel rydym wedi dysgu dros y blynyddoedd, mae 'Egwyddor Goldilocks' o brisio eiddo yn hanfodol i'ch llwyddiant.

Egwyddor Elen Benfelen?

Gadewch i ni egluro.

Yn union fel yr uwd yn y stori boblogaidd i blant, Elen Benfelen, ni ddylai pris eich eiddo fod yn rhy 'boeth' (uchel) nac yn rhy 'oer' (isel). Mae angen iddo fod yn 'iawn'.

Gosodwch y pris yn rhy uchel, a gallai darpar brynwyr fod yn ofnus, gan achosi i'ch eiddo aros ar y farchnad.

Efallai y bydd yn gwerthu’n gyflym os yw’r pris yn rhy isel, ond fe allech chi golli allan ar elw sylweddol sy’n newid bywyd.

Mae dod o hyd i'r pris 'iawn' - y man melys hwnnw lle mae'r eiddo yn ddeniadol i brynwyr ond yn dal i sicrhau eich bod yn derbyn y gwerth yr ydych yn ei haeddu - yn gelfyddyd gain / gwyddoniaeth yr ydym wedi bod yn ei berffeithio ers blynyddoedd.

Effaith gychwynnol

Mae’r cyfnod cychwynnol ar ôl prisio a rhestru’ch eiddo yn hollbwysig, gan greu ffenestr o welededd uchel a diddordeb prynwr posibl. Wedi'i brisio'n gywir, gall eich eiddo ddenu prynwyr brwd sy'n barod i dalu gwerth rhesymol, gan fanteisio ar y cyfnod prysur hwn o ddiddordeb.

Ar y llaw arall, gall eiddo sydd wedi'i orbrisio wthio darpar brynwyr tuag at ddewisiadau eraill am bris rhesymol.

Cofiwch, mae prisio eiddo yn ymwneud â dod o hyd i'r cydbwysedd 'cyfiawn', rhywbeth rydyn ni yma i'ch helpu chi ag ef.

Yn gryno

Ewch ar werth am bris afrealistig o uchel, a dim ond 'ar' y farchnad ydych chi, nid 'yn' y farchnad.

Saith cam i arwerthiant yn y gwanwyn

Dros y ddwy dudalen nesaf, edrychwn ar saith cam allweddol i sicrhau bod eich eiddo yn sefyll allan.

O lanhau annibendod a mân waith adnewyddu i adfywio apêl eich gardd a'ch cyrbau.

Bydd y technegau hyn sydd wedi hen ennill eu plwyf yn eich helpu i ddenu darpar brynwyr a sicrhau'r gwerthiant gorau posibl y gwanwyn hwn.

 • Adnewyddu a datgysylltu

Mae'r gwanwyn yn dod ag ymdeimlad o ddechreuadau newydd, gan ei wneud yn amser perffaith i dacluso'ch cartref. Gyda dyddiau hirach a mwy o olau naturiol yn arllwys i mewn, sicrhewch fod eich eiddo'n teimlo'n agored ac yn awyrog. Storiwch ddodrefn swmpus ac eitemau personol, fel lluniau teulu a gwaith celf nodedig. Mae hyn yn creu lle ac yn galluogi darpar brynwyr i ddelweddu eu hunain a'u heiddo yn y cartref. Cael gwared ar neu gyfrannu eitemau nad oes eu hangen arnoch mwyach, gan osod y llwyfan ar gyfer dechrau newydd.

 • Mân adnewyddu

Nid y gwanwyn yw'r tymor ar gyfer gwaith adnewyddu helaeth, ond gall mynd i'r afael â'r tasgau DIY bach hynny wneud gwahaniaeth mawr. Gall materion fel plicio paent neu ddrws gwichlyd fod yn annymunol i brynwyr. Gall cot ffres o baent mewn arlliw niwtral ychwanegu llawer o egni i ystafell flinedig, ac mae trwsio pethau bach yn dangos eich bod yn gofalu am yr eiddo, gan ei wneud yn fwy deniadol.

 • Glân dwfn

Mae glanhau gwanwyn trylwyr yn hanfodol. Canolbwyntiwch ar feysydd a allai fod wedi cael eu hesgeuluso yn ystod misoedd y gaeaf. Gwnewch yn siŵr bod eich ffenestri'n ddi-sbot i fanteisio'n llawn ar olau'r gwanwyn, gan amlygu gofod glân a chroesawgar. Peidiwch ag anwybyddu manylion fel byrddau sgyrtin, gosodiadau golau a drychau, gan y gall y rhain ddisgleirio yn heulwen y gwanwyn.

 • Paratoi gardd

Mae eich gofod awyr agored yn bwynt gwerthu allweddol yn y gwanwyn. Tacluswch eich gardd trwy chwynnu, tocio a phlannu blodau tymhorol i gael sblash o liw. O leiaf, gwnewch yn siŵr bod eich lawnt yn cael ei chynnal a'i chadw'n dda, ac ystyriwch sefydlu'ch ardal awyr agored i arddangos ei photensial ar gyfer ymlacio a difyrru yn y misoedd cynhesach.

 • Gwella apêl y palmant

Mae argraffiadau cyntaf yn cyfrif, yn enwedig yn y gwanwyn. Tacluswch flaen eich eiddo trwy glirio unrhyw ddail ac ychwanegu planwyr lliwgar neu fasgedi crog. Sicrhewch fod eich drws ffrynt a'ch ffenestri yn lân ac yn ddeniadol. Gall cyffyrddiadau syml fel mat drws newydd neu ddrws ffrynt wedi'i baentio'n llachar wneud byd o wahaniaeth.

 • Dewiswch yr asiant cywir

Dewiswch asiant tai sydd â hanes profedig yn y farchnad gwanwyn. Dylent fod yn wybodus am dueddiadau tymhorol ac yn fedrus wrth wneud y gorau o apêl eich eiddo yn ystod y gwanwyn. Bydd asiant effeithiol yn negodi pris gwych ar eich rhan ac yn eich arwain yn esmwyth drwy'r broses werthu.

 • Llwyfan ar gyfer y gwanwyn

Ystyriwch gyflwyniad eich cartref. Dylai pob ystafell ddangos ei phwrpas yn glir. Os yw'r ystafell sbâr wedi dod yn adran sothach, trowch hi yn ôl yn ystafell wely gyda dodrefn a dillad gwely hardd. Does dim byd yn dweud bod y gwanwyn yn debyg i flodau ffres – rhowch fasys o flodau tymhorol o amgylch eich cartref i ychwanegu lliw ac arogl hardd.

Yn gryno

Peidiwch â cholli'r cyfle i wneud y mwyaf o olwg a theimlad eich eiddo trwy ddilyn y camau syml hyn.

Ein gwerthu cartref deall jargon

Pa bynnag dymor rydych chi'n gwerthu ynddo, efallai y byddwch chi'n dod ar draws pob math o eiriau ac ymadroddion nad ydych chi erioed wedi'u clywed o'r blaen.

Gall cymryd amser i ddod o hyd i jargon eiddo.

Dyma ganllaw defnyddiol i egluro ychydig o dermau anarferol.

Yn rhydd o gadwyn – Nid oes a wnelo hyn ddim â gemwaith. Pan nad yw gwerthwr yn ddibynnol ar brynu eiddo arall i symud, mae'n 'ddi-gadwyn'. Yn yr un modd, mae prynwyr tro cyntaf yn 'ddi-gadwyn' oherwydd nid ydynt yn cael eu dal mewn bargen arall. Mewn egwyddor, dylai person sy'n rhydd o gadwyn allu symud yn gyflymach.

cwblhau - Pan fydd y fargen wedi'i chwblhau a'i dileu o'r diwedd! Mae'r gwaith papur wedi'i lofnodi, mae'r arian wedi'i drosglwyddo, ac mae'r gwerthiant wedi mynd drwodd.

Trawsgludwr – Person sy’n delio â’r pethau cyfreithiol pan fyddwch chi’n prynu neu’n gwerthu eiddo. Gall cyfreithiwr wneud gwaith trawsgludo, ond nid oes rhaid i drawsgludwr fod yn gyfreithiwr.

cyfnewid – Dyma lle mae’r ddwy ochr yn cyfnewid contractau ac mae’n arwydd o ymrwymiad gwirioneddol. Mae'n golygu ei bod yn debygol IAWN y bydd y gwerthiant yn mynd drwodd.

Morgais mewn egwyddor – Arwydd gan fenthyciwr o faint y gall person ei fenthyg. Nid gwarant haearnaidd mohoni, ond mae cael un sioe i brynwr o ddifrif ynglŷn â phrynu eiddo.

Cynnig morgais – Pan fydd eich benthyciwr yn rhoi’r darn o bapur i chi’n swyddogol i ddweud bod gennych yr arian wedi’i gymeradwyo i brynu’r eiddo.

Wedi'i werthu yn amodol ar gontract – Mae cynnig ar eiddo wedi’i dderbyn, ond mae yna ychydig o gylchoedd cytundebol i neidio drwodd gyntaf.

Unig asiant – Asiantaeth sydd â hawliau unigryw i werthu'r eiddo.

Gwerthwr – Nid dihiryn Harry Potter, ond y sawl sy’n gwerthu’r eiddo.

Pum cwestiwn i ofyn i asiant tai

Mae dewis y gwerthwr tai cywir yn gam hanfodol wrth werthu eich cartref. I’ch helpu i wneud penderfyniad gwybodus, dyma bum cwestiwn pwysig i’w gofyn i unrhyw asiant tai:

 • Pa broses ydych chi'n ei defnyddio i brisio fy nghartref yn gywir?

Mae sut mae asiant yn prisio eich eiddo yn datgelu eu gwybodaeth am y farchnad a'u hymrwymiad i gael y pris gorau posibl i chi. Dylai asiant profiadol ddarparu prisiad cynhwysfawr, gan ystyried gwerthiannau diweddar yn eich ardal, tueddiadau cyfredol y farchnad a nodweddion unigryw eich cartref.

 • A fydd gennyf bwynt cyswllt penodol os byddaf yn penderfynu defnyddio eich gwasanaethau?

Mae cyfathrebu cyson yn allweddol. Sicrhewch fod gennych bwynt cyswllt penodol sy'n deall eich sefyllfa ac sy'n gallu darparu diweddariadau rheolaidd.

 • Sut ydych chi'n sicrhau bod y math cywir o brynwyr posibl yn gweld fy nghartref?

Mae hyn yn cynnwys eu strategaeth ar gyfer hysbysebu, cynnal gwylio a defnyddio eu rhwydwaith.

 • Pa mor hir yw eich cytundebau? A beth yw'r cyfnodau rhybudd?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall telerau eich cytundeb gyda'r gwerthwr tai. Dylai gynnwys hyd y contract ac unrhyw gyfnodau rhybudd, gan ddarparu eglurder ac osgoi camddealltwriaeth neu faterion cytundebol posibl yn ddiweddarach.

 • Pa mor aml y byddaf yn derbyn diweddariadau gennych tra bydd fy eiddo ar y farchnad?

Mae diweddariadau rheolaidd ar statws eich eiddo ar y farchnad, adborth o wyliadau ac ymdrechion marchnata yn hanfodol ar gyfer proses werthu dryloyw. Mae'r cwestiwn hwn yn helpu i fesur ymrwymiad yr asiant i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi trwy gydol eich taith werthu.

Yn gryno

Peidiwch â bod ofn gofyn y cwestiynau hyn neu gwestiynau eraill - rydych chi'n gwerthu eich ased di-dreth mwyaf, wedi'r cyfan.

Newid tymhorau - Asiantau newid?

I lawer o berchnogion tai sydd wedi cael eu heiddo ar y farchnad trwy gydol y gaeaf heb lwyddiant, mae'r gwanwyn yn nodi amser da i ailystyried eu strategaeth werthu.

Mae hyn yn aml yn golygu gwerthuso perfformiad eu gwerthwr tai presennol.

Er bod eiddo weithiau'n parhau heb eu gwerthu oherwydd amgylchiadau annisgwyl, megis darpar brynwyr yn rhoi'r gorau iddi, mae'n hanfodol asesu a ellid gwneud mwy.

Os ydych chi'n ystyried newid asiantau y gwanwyn hwn, ystyriwch ofyn y cwestiynau canlynol iddynt:

 • Pa strategaethau arloesol y byddwch yn eu rhoi ar waith i ennyn diddordeb y gwanwyn hwn?

Mae'r gwanwyn yn cynnig cyfleoedd marchnata unigryw. Gofynnwch am strategaethau ffres, tymor-benodol i ddenu prynwyr.

 • Sut gallwn adfywio marchnata fy eiddo i apelio at farchnad prynwyr gwanwyn?

Gofynnwch am ddiweddaru rhestrau eiddo gyda ffotograffau newydd sy'n dangos bywiogrwydd y gwanwyn neu adolygu disgrifiadau i amlygu nodweddion tymhorol. Mae gwerthu eiddo yn y gwanwyn gyda ffotograffau o goeden Nadolig yn y lolfa yn gwbl anhepgor.

 • Beth sydd wedi bod yn rhwystro gwerthu fy eiddo, a sut gallwn fynd i’r afael â’r materion hyn?

Byddwch am ddeall pam nad yw eich cartref wedi gwerthu eto. Dylai asiant da allu darparu mewnwelediad ac atebion.

Os yw eich cartref yn sownd ar y farchnad, rydym yn cynnig Adolygiad Marchnata Eiddo Personol am ddim, heb rwymedigaeth.

Byddwn yn archwilio pob agwedd ar strategaeth marchnata a gwerthu eich cartref hyd yma, gan roi cyngor ar bontio'r bwlch rhwng eich sefyllfa bresennol a gwerthiant llwyddiannus.

Yn gryno

Cyn gwneud unrhyw newidiadau, adolygwch delerau eich contract gyda'ch asiant presennol bob amser, yn enwedig telerau ynghylch hyd y cytundeb, cyfnodau rhybudd a therfynu.

Rhestr wirio gwerthu yn y gwanwyn

Dyma restr wirio deg pwynt sy'n crynhoi'r elfennau allweddol o'r canllaw hwn, gan sicrhau gwerthiant llwyddiannus:

Gwerthuswch y manteision a'r anfanteision: Ydych chi wedi ystyried manteision a heriau unigryw gwerthu yn y gwanwyn?

Prisiau cywir: A wnaethoch chi feddwl am Egwyddor Elen Benfelen i osod y pris iawn?

Adnewyddu a datgysylltu: Tacluso'ch cartref a thynnu eitemau personol i'w gweld.

Mân adnewyddu: Rhowch sylw i dasgau DIY bach a rhowch gôt ffres o baent i ystafelloedd.

Glanhau'n ddwfn: Glanhewch eich eiddo yn drylwyr, yn enwedig ffenestri ac ardaloedd traffig uchel.

Paratoi gardd: Tacluso'r ardd, tocio a phlannu blodau tymhorol.

Gwella apêl y palmant: Glanhewch ac addurnwch flaen eich cartref i greu argraff gyntaf gref.

Dewiswch yr asiant cywir: Dewiswch asiant profiadol yn y farchnad gwanwyn.

Llwyfan ar gyfer y gwanwyn: Ychwanegwch gyffyrddiadau tymhorol i'ch addurniad i wella'r apêl.

Ystyriwch asiantau newid: Os oedd eich eiddo ar y farchnad yn y gaeaf heb lwyddiant, gwerthuswch berfformiad eich asiant presennol ac ystyriwch ei newid os oes angen.

Yn gryno

Mae'r pwyntiau hyn yn deillio o'r pynciau amrywiol a drafodir yn y canllaw, a thrwy sicrhau eich bod wedi eu 'gwirio', byddwch yn rhoi hwb i'ch siawns o gael arwerthiant gwanwyn llwyddiannus.

Diolch am ddarllen hwn.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am unrhyw beth yn y canllaw hwn cofiwch ein bod ni
yma i helpu, felly mae croeso i chi gysylltu â ni drwy e-bost
info@cardiganbayproperties.co.uk neu ffoniwch ni ar 01239 562 500