Canllaw i brynwyr tro cyntaf

Pont Aberteifi, Ceredigion, Gorllewin Cymru

Croeso

Yn ystod y 27 mlynedd cyfun rydym wedi bod yn gwasanaethu pobl Gorllewin Cymru, rydym wedi helpu cannoedd o gleientiaid i gymryd eu camau cyntaf ar yr ysgol eiddo.

Mae ein profiad yn golygu ein bod yn gwybod pa mor gyffrous, brawychus, ysbrydoledig a llethol y gall y broses gyfan fod.

Mae rhai pobl yn gyffrous ynghylch symud allan o lety ar rent, llety a rennir, neu gartrefi rhieni.
Mae eraill yn bryderus am faint o gyfrifoldeb, gwaith papur, ac arian y mae’r symud hwn yn ei olygu.

Rydyn ni yma i'ch arwain a'ch cefnogi trwy gydol eich taith brynu cartref.
Ein nod yw sicrhau bod gennych yr arweiniad a'r gefnogaeth gywir i'ch helpu i wneud y penderfyniad gorau ar eich cyfer chi a'ch dyfodol.

Ar ôl darllen hwn, efallai y bydd yn fuddiol i chi gael sgwrs gyfrinachol heb rwymedigaeth gyda ni am eich sefyllfa.

Diolch am eich amser, a chofiwch gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiwn o gwbl.
o gwbl.

Tania Dutnell a Helen Worrall

MNAEA Preswyl a Masnachol
Cyd-berchnogion a Chyfarwyddwyr
Cardigan Bay Properties

Sgwrs arian: morgeisi, blaendaliadau, a'r gweddill

Beth yw morgais?

Mae morgais yn fenthyciad mawr, fel arfer gan fanc neu gymdeithas adeiladu. Maent yn asesu eich hyfywedd ar amrywiaeth o ffactorau yn seiliedig ar eich sefyllfa ariannol.

Rydych chi'n ei dalu'n ôl i'r benthyciwr yn fisol dros dymor hir, fel 25 mlynedd. Mae'n rhaid i chi dalu llog yn ôl ar y benthyciad hefyd. Mae'n ddyled fawr i'w chael ond dyma'r brif ffordd y gall y rhan fwyaf o bobl brynu eiddo.

Faint o flaendal sydd ei angen arnoch chi?

Mae rhai benthycwyr yn cynnig morgais o 95% felly byddai angen blaendal o 5% arnoch. Pe baech yn prynu eiddo am £200,000, byddai angen blaendal o £10,000 arnoch er enghraifft. Gallech roi blaendal o 10% ar £20,000 neu 15% ar £30,000 ac ati.

Po fwyaf yw eich blaendal, yn aml bydd eich cyfradd llog yn well a’ch ad-daliadau misol yn is. Hefyd, gall blaendal mwy olygu eich bod yn fwy tebygol o gael eich derbyn ar gyfer morgais.

Costau eraill i'w hystyried

 • Costau arolwg
 • Ffioedd cyfreithiol (a fyddai’n cynnwys chwiliadau ac alldaliadau)
 • Treth Stamp (Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau ar gyfer yr Alban a Threth Trafodiadau Tir Cymru)
 • Yswiriant – adeilad a chynnwys
 • Yswiriant bywyd – mae’n debygol y bydd angen hwn ar y benthyciwr felly os bydd unrhyw beth yn digwydd i chi, caiff dyled y morgais ei setlo
 • Costau symud
 • Costau adnewyddu (os yn berthnasol)
 • Costau cynnal a chadw eiddo o dorri'r lawnt i osod teils newydd ar y to a glanhau cwteri
 • Dodrefn, offer a nwyddau cartref eraill i'w rhoi yn eich cartref newydd
 • Addurno
 • Treth y Cyngor
 • Biliau fel trydan, dŵr, nwy, carthffosiaeth ac ati

**Fel prynwr yn y DU, nid ydych yn talu'r gwerthwr tai. Y gwerthwr sy'n gwneud hynny.**

Cynghorwyr ariannol

Mae llawer o wahanol fathau o gynghorwyr ariannol.

Dim ond cynhyrchion gan banel o fenthycwyr y gall rhai broceriaid morgeisi eu cynnig i chi. Mae hyn yn cyfyngu ar eich opsiynau.

Weithiau gellir dod o hyd i'r mathau hyn o froceriaid mewn swyddfeydd gwerthwyr tai. Mae cadwyni gwerthwyr tai corfforaethol mawr yn aml yn targedu eu staff i'ch gyrru at y bobl morgais mewnol hyn. Gallant godi ffioedd mawr arnoch hefyd.

Yn aml mae gan gynghorwyr morgeisi annibynnol fynediad at yr holl fargeinion yn y farchnad ar unrhyw un adeg.

Yn aml, gallant fod yn gefnogol iawn. Eu harbenigedd yn amlwg yw morgeisi. Mae hyn yn golygu eu bod yn gyfarwydd iawn â’r farchnad.

Gall cynghorwyr ariannol annibynnol godi tâl arnoch neu beidio. Gallant gael eu ffi gan y benthycwyr. Yn gyffredinol, mae ganddynt berthnasoedd rhagorol o fewn y farchnad ariannol gyfan. Mae hyn yn golygu y gallant drafod y morgais gorau ar gyfer eich sefyllfa.

Gallant hefyd eich cefnogi i gael yswiriant gyda’r bargeinion gorau a’ch helpu gyda phethau fel eich pensiwn. Gall y bobl hyn eich cynghori yn ariannol am flynyddoedd i ddod.

Cofiwch y gallwch chi sicrhau bargen well yn aml pan fydd gennych flaendal mawr. Gall cynilo ar gyfer eich blaendal deimlo fel mynydd mawr i'w ddringo.

Mae yna bethau bach y gallwch chi eu gwneud i gadw'ch hun ar y trywydd iawn.

 • Crëwch fwrdd gweledol yn dangos eich hoff eiddo ac arddull dylunio mewnol – a’i roi rhywle y byddwch yn ei weld yn rheolaidd. Gall hyn eich helpu i ganolbwyntio ar eich amcanion. Gallech greu collage o gylchgronau neu mae hyd yn oed apiau ar gyfer fersiwn digidol.
 • Trefnwch drosglwyddiad awtomatig, fel bod swm o arian yn mynd yn syth i mewn i gyfrif cynilo bob mis. Bydd yn cronni heb i chi hyd yn oed orfod meddwl amdano.
 • Dywedwch wrth eich ffrindiau a'ch teulu am eich nod. Gallant eich annog i wneud penderfyniadau da. Mae'n llawer mwy o hwyl bod yn ddarbodus gyda phobl eraill hefyd. Fe allech chi wneud pethau fel coginio gartref gyda'ch gilydd, yn lle gwario ar siop tecawê, er enghraifft. Gall pethau bach fel hyn eich helpu i arbed arian fel y gallwch ychwanegu at eich cynilion hyd yn oed yn gynt.

SUT I DDOD O HYD I'CH CARTREF ddelfrydol cartref

Pan ddechreuwch feddwl am brynu'ch cartref newydd, efallai y bydd gennych freuddwyd mewn golwg. Efallai bod gennych rai pethau na allwch gyfaddawdu arnynt.

Efallai bod angen rhywle i barcio oddi ar y ffordd fel y gallwch ddod o hyd i le yn hawdd ar ôl gwaith.
Efallai bod angen ail ystafell wely i wneud swyddfa.
Wrth i chi ymchwilio i'r eiddo sydd ar gael, efallai y byddwch chi'n darganfod nad yw'ch breuddwydion yn realistig o fewn eich cyllideb.
Mae hyn yn hollol normal. Mae'n digwydd ni waeth faint o arian sydd gennych i'w wario, boed hwn yw’r eiddo cyntaf neu'r pumed.

Cofiwch fod yn hyblyg.

Ble i edrych

Byddwch wedi clywed am wefannau fel Rightmove neu Zoopla. Mae'r rhain yn wych i bori am gartrefi. Gallwch gael syniad o ba fathau o eiddo sydd ar gael ym mha ystodau pris. Peidiwch â syrthio i'r fagl o feddwl bod pob eiddo sydd ar gael ar y safleoedd hynny.

Cofrestru gyda gwerthwyr tai lleol. Rhowch alwad iddynt i egluro eich cyllideb, maes(meysydd) dewisol a gofynion. Hefyd, dilynwch eu cyfryngau cymdeithasol, mae rhai asiantau (ni wedi'u cynnwys) yn rhestru cyfarwyddiadau newydd ar eu sianeli cyfryngau cymdeithasol eu hunain yn gyntaf cyn iddynt gael eu hysbysebu ar y pyrth eiddo.

Pan fydd gwerthwr tai yn mynd i weld eiddo a fydd ar gael yn fuan, mae yna broses y mae'n ei dilyn cyn y gall fynd ar-lein. Mae'n rhaid gwneud pethau fel cwblhau gwaith papur, ysgrifennu hysbysebion, tynnu lluniau neu wneud fideos. Gall gymryd hyd at bythefnos.

Bydd unrhyw werthwr tai gweddus yn cysylltu â'r bobl y maent yn gwybod y byddai'r eiddo hwn yn addas iawn ar eu cyfer cyn i'r holl eitemau hynny gael eu ticio oddi ar y rhestr. Os ydych wedi cofrestru gyda'r asiant, gallech weld yr eiddo, gwneud cynnig a dechrau'r broses brynu, cyn iddo fynd ar-lein.
Mae gwerthwyr tai gwych yn clywed beth yw eich anghenion eiddo, hyd yn oed os nad ydych yn gallu eu mynegi. Pan fyddant yn awgrymu eich bod yn ymweld ag eiddo, mae rheswm da dros hynny.

Meddyliwch am y sioeau eiddo ar y teledu: sawl gwaith maen nhw'n prynu'r 'tŷ dirgel'? Gadewch i'r gweithwyr proffesiynol eich arwain. Nid dyma eu rodeo cyntaf!

Pedwar awgrym AR GYFER YMWELD AG EIDDO

1. Ymweld â'r ardal

Os ydych yn gwybod yn fras ble mae'r eiddo, ewch i dreulio peth amser yn yr ardal gyfagos. Peidiwch â phoeni gormod am yr eiddo ei hun. Byddwch yn cael gwirio hynny gyda'r gwerthwr tai ar yr ymweliad. Ewch i gael teimlad o’r cyffiniau i weld a yw’n fath o le y gallech fod yn hapus. Ewch i weld beth sydd gerllaw a allai fod yn ddefnyddiol fel siop neu drafnidiaeth gyhoeddus.

2. Byddwch yn barod

Gwnewch restr o bethau i'w gwirio a chwestiynau i'w gofyn wrth wylio. Efallai nad oes gennych chi rai, sydd hefyd yn iawn. Os oes gennych chi bethau yr hoffech chi sgwrsio drwyddynt, gall fod yn ddefnyddiol cael yr awgrymiadau hynny gyda chi.

3. Peidiwch â phoeni

Mae gan werthwyr tai brofiad o gefnogi prynwyr tro cyntaf. Mae croeso i chi leisio unrhyw bryderon sydd gennych. Nid oes y fath beth â chwestiwn gwirion. Mae cyfreithiau'r DU yn gwneud llawer i'ch diogelu pan fyddwch chi'n prynu eiddo. Mae'r siawns y bydd rhywbeth ofnadwy yn cael ei guddio yn eithaf main. Llogwch syrfëwr yn ddiweddarach yn y broses i wirio pethau'n iawn. Os gwelwch holltau, er enghraifft, nid yw’n debygol y byddan nhw’n strwythurol ond eu bod nhw’n deillio o setliad. Peidiwch â phoeni a defnyddiwch yr arbenigwyr, dyma beth maen nhw yno i helpu.

4. Peidiwch ag oedi

Mae yna ddywediad mewn asiantaeth tai: ‘Mae’r tŷ rydych chi’n meddwl amdano dros nos yr un peth a welodd rhywun ddoe, wedi meddwl amdano dros nos ac yn mynd i’w brynu heddiw.”

Os ydych chi'n ei hoffi, gwnewch gynnig. Mae yna FOMO go iawn (ofn colli allan) i brynwyr tro cyntaf. Gall hyn wneud i chi betruso ac aros 'rhag ofn i rywbeth gwell ymddangos'. Dim ond cymaint o leoedd y gallwch eu prynu o fewn eich cyllideb sy'n cyd-fynd â'ch gofynion hanfodol. Peidiwch â cholli allan ar Yr Un.

Gobeithiwn fod y wybodaeth yn y canllaw hwn yn ddefnyddiol i chi. Pa bynnag gwestiynau sydd gennych am brynu eich cartref cyntaf, mae croeso i chi gysylltu â ni. Rydyn ni yma i helpu yn y bennod gyffrous hon o'ch bywyd.

Eich Rhestr Wirio Symud

Isod mae rhestr wirio 11 pwynt i'ch helpu i baratoi ar gyfer symud.

Unwaith y byddwch yn siŵr eich bod am symud, ffoniwch eich gwerthwyr tai lleol a chofrestrwch eich dymuniadau a'ch anghenion gyda nhw. Wrth wneud hyn byddwch chi'n dod i wybod am eiddo sy'n addas i chi, efallai hyd yn oed y rhai roeddech chi'n meddwl allai fod dros eich cyllideb neu ddim yn iawn mewn ffordd arall.

Siaradwch â chynghorydd ariannol annibynnol am eich morgais a'ch opsiynau yswiriant.

Cyfarwyddwch gyfreithiwr trawsgludo a argymhellir i ymdrin â chyfreithlondeb eich gwerthiant.

Bwrwch ymlaen a’r pacio. Er efallai nad oes gennych ddyddiad symud eto, mae bob amser yn werth rhoi'r eitemau hynny nad ydych yn eu defnyddio lawer mewn bocsys. Bydd hyn yn gwneud eich bywyd ychydig yn fwy cyfforddus yn y pen draw.

Defnyddiwch y cyfle hwn i symud dim ond yr eitemau rydych chi wir eu heisiau neu eu hangen. Bydd yn arbed rhywfaint o arian i chi mewn costau symud a gallech wneud rhywfaint o arian drwy werthu rhai eitemau. Gall siopau elusen, gwasanaethau clirio tai, arwerthu fod yn ddefnyddiol. Mae yna hefyd opsiynau ar-lein, fel Facebook Marketplace neu Freecycle.

Pan fydd eich cynnig wedi'i dderbyn a'ch bod wedi cytuno ar ddyddiad cwblhau, gofynnwch am dri dyfynbris gan wahanol gwmnïau symud. Defnyddiwch rai a argymhellir sydd ag yswiriant llawn.

Peidiwch â chynllunio addurno mewnol yn rhy fanwl. Efallai bod gennych chi rai syniadau bras ond mae'n well peidio â threulio gormod o amser neu arian ar baent, dodrefn neu ategolion newydd nes eich bod chi wedi byw yno am ychydig. Ar gyfer gwaith mawr, argymhellir aros tua 12 mis fel eich bod wedi profi pob tymor yn eich cartref newydd cyn dechrau prosiect.

Cofiwch siarad â'ch banc, cwmnïau cyfleustodau a darparwyr yswiriant i drefnu gwasanaethau newid cyfeiriad.
sefydlu a newid cyfeiriad.

Dechreuwch gael dyfynbrisiau ar gyfer yswiriant ar eich eiddo newydd gan ddechrau o'r dyddiad penodedig ar gyfer cwblhau'r symud.

Y diwrnod cyn symud, crëwch focs hanfodion gydag eitemau bydd angen arnoch yn gyflym pan fyddwch yn symud i mewn. Er enghraifft, mae tegelli, cwpanau, a the a choffi bob amser yn ddefnyddiol.

Ar y diwrnod symud, ewch ag unrhyw eitemau neu ddogfennau hanfodol gyda chi, megis
meddyginiaethau, pasbortau, waled/pwrs, allweddi, a sbectol.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am unrhyw beth yn y canllaw hwn cofiwch ein bod ni
yma i helpu, felly mae croeso i chi gysylltu â ni drwy e-bost
info@cardiganbayproperties.co.uk neu ffoniwch ni ar 01239 562 500