Dewch o hyd i'ch cartref newydd


Gwerthu eich Eiddo

Gofyn am Werthusiad Marchnad Rydd

EICH LLEOL, AML-WOBRWYON ARBENIGWYR EIDDO

YN CYNNWYS DE CEREDIGION, GOGLEDD SIR BENFRO A GORLLEWIN CAERFYRDDIN

Rydym yn a arobryn Asiant Tai Annibynnol, sy’n cynnig cymysgedd o wasanaethau traddodiadol a hybrid yn ardal Bae Ceredigion yng Ngorllewin Cymru a’r cyffiniau ac yn credu ein bod yn cynnig y gorau oll o’r ddau fyd hyn i’n cwsmeriaid.

Trwy ddod â'n profiad o'r sector Asiantaeth Ystadau traddodiadol, a bod ar agor 6 diwrnod yr wythnos, rydyn ni'n cynnig gwasanaeth mwy hyblyg ar gyfer y byd yr ydym bellach yn byw ynddo sy’n newid yn barhaus.

ARDALOEDD YR YDYM YN EU CWMPASU

Rydym yn gwerthu pob math o eiddo, tir a mân-ddaliadau ar draws y rhan fwyaf o Orllewin Cymru. Y prif ardaloedd yr ydym yn eu cwmpasu yw Aberaeron yng nghanolbarth Ceredigion i dref Brifysgol Llanbedr Pont Steffan a thros y gorllewin o Gaerfyrddin; gan ddilyn yr arfordir o Aberaeron awn i lawr cyn belled â Dinas Cross, ychydig islaw Trefdraeth yn Sir Benfro a theithio ar draws i Grymych, ar odre Mynyddoedd y Preseli, ac i bob man arall rhwng y lleoliadau hynny, gan gynnwys trefi marchnad hynod boblogaidd Aberteifi a Castell Newydd Emlyn. Fodd bynnag, os ydych ychydig y tu allan i unrhyw un o'r ardaloedd hyn, rhowch alwad i ni i weld a allwn eich helpu. I wneud cais am Arfarniad o'r Farchnad am ddim, heb rwymedigaeth, naill ai'n bersonol neu'n rhithiol, os gwelwch yn dda cysylltwch â ni yma os gwelwch yn dda.

PAM GWERTHU EICH CARTREF GYDA NI

Mae Tania a Helen wedi gweithio fel gwerthwyr tai yn ardal gorllewin Cymru ers 2005 a 2007 yn y drefn honno, ac maent yn deall pa mor bwysig yw gwybod bod eich eiddo yng ngofal pobl sy’n onest ac yn hawdd mynd atynt. Mae gennym ni wybodaeth a pherthnasoedd lleol o’r radd flaenaf, a byddwn ni yno i’ch arwain chi gyda’ch symudiad, bob cam o’r ffordd.

Ein heiddo a ychwanegwyd yn fwyaf diweddar

Gweld yr holl Eiddo

Pwy Ydym Ni

Mae Helen Worrall a Tania Dutnell yn falch o'ch croesawu i Cardigan Bay Properties. Mae gennym gyfoeth o wybodaeth am werthu eiddo yn yr ardal hon ac rydym yma i'ch helpu ar hyd eich taith.

Credwn fod gonestrwydd, uniondeb, sensitifrwydd a dealltwriaeth o anghenion pobl yn bethau na ddylid byth mo’u peryglu ac rydym yn frwydfrydig dros y gwaith a wnawn ac rydym wedi bod yn falch erioed o ymarfer pob un o’r uchod, ni waeth beth.

Dysgu mwy

DARPARU EIN CANLLAWIAU LLEOLIAD

Rydyn ni'n byw mewn rhan syfrdanol o Gymru, ac yn wir y Deyrnas Unedig, isod mae canllawiau rydyn ni wedi'u llunio i'ch galluogi chi i weld popeth sydd gan ein pentrefi a'n trefi rhyfeddol i'w gynnig:

Darganfyddwch fwy o leoedd ym Mae Ceredigion

Beth arall y gallwn ei wneud i chi?

Rydym yma i helpu gwerthwyr a phrynwyr ac wedi ymuno â chyfreithwyr lleol, syrfewyr, cynghorwyr morgeisi ac aseswyr EPC i ddod â chynnyrch lleol i chi sy'n golygu y bydd y cyngor, y gwasanaethau a'r arweiniad a gewch yn ymarferol ac yn gydnaws â'r ardal. .

Rydym yn credu mewn cadw pethau’n lleol, bydd hyn nid yn unig yn cynnig y gwasanaeth gorau i chi, ond bydd hefyd yn helpu i roi yn ôl i’r ardal a’r gymuned yr ydym yn teimlo mor angerddol yn ei chylch.

Dysgu mwy

Ein gwasanaethau - eiddo bae Aberteifi

Ein blog

Darllen mwy